Powrót

Rozliczanie podatku, gdy pracujesz w Wielkiej Brytanii a Konwencja Wielostronna (MLI)

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2019-03-20

Mieszkasz i pracujesz w Wielkiej Brytanii? Sprawdź, jakie zmiany w sposobie rozliczania podatków wprowadza wejście w życie w Polsce Konwencji MLI.

Konwencja Wielostronna (MLI), a dokładnie fakt jej ratyfikowania przez Polskę, powoduje pewne  zmiany w rozliczaniu dochodów Polaków pracujących m.in. w Wielkiej Brytanii. W związku z tym wywołała liczne pytania na temat tego, jak w 2020 roku będzie wyglądało rozliczanie podatków Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii.

Co powoduje wejście w życie Konwencji Wielostronnej (MLI)?

W Konwencji MLI pojawił się przepis, który umożliwia zmianę metody unikania podwójnego opodatkowania z metody wyłączenia z progresją na metodę zaliczenia proporcjonalnego. Polska zdecydowała się skorzystać z tej możliwości i stosować ten przepis. Również Wielka Brytania nie zgłosiła zastrzeżeń co do tej zmiany, co za tym idzie – nie zablokowała zmiany metody przez Polskę.

Obie strony wciąż analizują to, jak Konwencja MLI wpłynie na konkretne zapisy, obecne w umowie w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zawartej między Polską a Wielką Brytanią.

Kiedy jesteś objęty ograniczonym, a kiedy nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce? I co to dokładnie oznacza?

Adam ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski (jest tzw. polskim rezydentem podatkowym). W związku z tym jest objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce – czyli obowiązek ten dotyczy całości jego dochodów, zarówno uzyskanych w Polsce jak i za granicą.

Anna nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski, jest rezydentem podatkowym innego kraju, ale w Polsce również osiąga dochód. W związku z tym podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu – czyli obowiązek ten dotyczy tylko dochodów osiąganych na terytorium Polski. 

Jak ustala się miejsce zamieszkania do celów podatkowych?

Zgodnie z umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zawartą między Polską a Wielką Brytanią, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terenie danego państwa uważa się osobę, która według prawa tego państwa podlega tam opodatkowaniu, z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu. Ale co w przypadku, gdy dana osoba ma miejsce zamieszkania w obu państwach, które zawarły tę umowę?

W takiej sytuacji status tej osoby określa się według poniższych zasad:

  1. Osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu państwach, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);
  2. Jeżeli nie można ustalić, w którym państwie ta osoba ma ośrodek interesów życiowych albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnych z państw, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym państwie, w którym zwykle przebywa;
  3. Jeżeli przebywa zazwyczaj w obu państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym państwie, którego jest obywatelem;
  4. Jeżeli osoba ta posiada obywatelstwo obu państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, wówczas właściwe organy tych państw rozstrzygają sprawę w drodze wzajemnego porozumienia. 

Którego kraju rezydentem podatkowym jesteś?

Powyższe oznacza, że polscy obywatele, którzy przenieśli się za granicę, zabierając całą rodzinę, nie są polskimi rezydentami podatkowymi, a co za tym idzie nie podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów, a jedynie od dochodów, które uzyskują w Polsce (np. z tytułu otrzymywanego czynszu za wynajem posiadanego w Polsce mieszkania).

Inaczej wygląda sytuacja, w której taka osoba wyjeżdża do pracy za granicę na krótki czas i wraca do Polski (ponieważ np. tu zostawiła rodzinę). Wówczas jest polskim rezydentem podatkowym, a co za tym idzie, podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów. Warto od razu zaznaczyć, że nie jest to równoznaczne z obowiązkiem zapłaty podatku w Polsce.

Podatnik ma możliwość skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej. Dzięki jej zastosowaniu, ostateczna wysokość podatku zapłaconego w Polsce od tych dochodów będzie taka sama jak przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

Jakie są konsekwencje zmiany metody unikania podwójnego opodatkowania w związku z MLI?

W związku ze zmianą metody unikania podwójnego opodatkowania na metodę proporcjonalnego zaliczenia, spowodowaną wejściem w życie Konwencji MLI (w relacjach m.in. z Wielką Brytanią) pojawia się obowiązek złożenia w Polsce zeznania podatkowego – dotyczy to jedynie rezydentów podatkowych Polski.

W tym zeznaniu podatkowym należy wykazać dochody z pracy za granicą, niezależnie od tego czy oprócz dochodów z zagranicy podatnik uzyskał inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce czy nie.

Dochody z pracy za granicą wykazać należy na formularzu PIT-36 wraz załącznikiem PIT/ZG (informacja o wysokości dochodów/przychodów z zagranicy i zapłaconym podatku).

Termin na złożenie zeznania upływa 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Ulga podatkowa w przypadku metody zaliczenia proporcjonalnego, tzw. abolicyjna

Ulga ta znajduje zastosowanie w przypadku osób fizycznych, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski (są polskimi rezydentami podatkowymi), ale którzy uzyskują dochody zagraniczne, m.in. z tytułu wykonywanej tam pracy.

Art. ust. 27g Ustawy PIT stanowi, że osoby, które uzyskują dochody za granicą, opodatkowane w Polsce zgodnie z metodą zaliczenia proporcjonalnego, mają prawo odliczyć od podatku dochodowego kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym według tej metody, a kwotą podatku obliczonego za dany rok podatkowy przy zastosowaniu do tych dochodów zasad określonych w art. 27 ust. 8 Ustawy PIT.

W tej sposób zrównane zostają obciążenia podatkowe podatników uzyskujących za granicą dochody objęte ulgą.

2019 rokiem ułatwień w rozliczaniu PIT

Od tego roku to urząd skarbowy sporządza za podatnika roczne zeznanie podatkowe. Do jego obowiązków należy jedynie sprawdzenie, akceptacja lub modyfikacja przygotowanego zeznania podatkowego.

Z usługi e-PIT skorzystać mogą wszyscy podatnicy, którzy zobowiązani są do złożenia zeznania rocznego PIT-37 i PIT-38, niezależnie od krajów rezydencji.

Agnieszka Juźwiuk, Powroty.gov.pl

https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit-1/pytania-i-odpowiedzi/#czy-nierezydentom-lub-osobom

https://www.podatki.gov.pl/media/3769/mli-zmiana-metody-wyja%C5%9Bnienia-pit.pdf

https://www.podatki.gov.pl/media/1918/wlk-brytania-konwencja-tekst-polski.pdf


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.