Powrót

Rejestracja pobytu obywatela UE w Polsce

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-10-24

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej każdy obywatel Unii Europejskiej ma prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, z zastrzeżeniem ograniczeń i warunków ustanowionych w traktatach i aktach przyjętych w celu ich wykonania.

Wymogi dotyczące nabycia prawa pobytu oraz procedura rejestracji pobytu obywateli UE w polskich przepisach zostały wprowadzone ustawą z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

Jeżeli planowany pobyt obywateli krajów członkowskich w Polsce ma trwać dłużej niż 3 miesiące, powinni oni zarejestrować swój pobyt na terytorium RP w urzędzie wojewódzkim.

 

Kogo dotyczy rejestracja pobytu?

Procedura rejestracji pobytu dotyczy:

  • obywateli państw członkowskich UE,
  • obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej (Islandia, Lichtenstein, Norwegia),
  • obywateli państw niebędących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy korzystają ze swobody przepływu osób na podstawie umów (Szwajcaria, Wielka Brytania – poza Wyspami Normandzkimi oraz Wyspą Man – w stosunku do osób objętych zakresem podmiotowym Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej).

 

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek składa się osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Poza wnioskiem podstawowymi dokumentami są:

  • ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
  • 4 prawidłowo wykonane fotografie.

W zależności od charakteru pobytu obywatela UE w Polsce, wymaga się dołączenia dodatkowych dokumentów.

W przypadku prowadzenia aktywności zawodowej na terytorium RP należy dołączyć pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego o zamiarze zatrudnienia lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy, pisemne oświadczenie o wpisie do KRS/CEIDG lub inny dowód potwierdzający, że obywatel Unii Europejskiej jest osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowy wykaz dokumentów dołączanych w konkretnych sprawach można znaleźć na stronach urzędów wojewódzkich, które przeprowadzają procedurę rejestracji.

 

Jak długo ważne jest zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu?

Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu wydane po 2 sierpnia 2021 roku jest ważne przez 10 lat.

W przypadku:

  • zmiany danych zamieszczonych w dokumencie,
  • uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości posiadacza,
  • utraty dokumentu,
  • zmiany wizerunku twarzy w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym właściwą identyfikację

można zawnioskować o wymianę dokumentu. W przypadku upływu terminu ważności zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu wydaje się nowe zaświadczenie.

 

 
Członek rodziny obywatela UE niebędący obywatelem państwa członkowskiego powinien zawnioskować o kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązek taki nakłada na nich art. 20 ust. 1 ustawy o wjeździe.

 

Przy składaniu wniosku o wydanie karty pobytu wymagana jest obecność małoletniego członka rodziny niebędącego obywatelem UE, który do dnia złożenia wniosku ukończył 6 rok życia w celu pobrania odcisków linii papilarnych.

 

Jak długo trwa procedura uzyskania karty?

 

Zgodnie z KPA rozpatrzenie wniosku o wydanie karty pobytu to procedura trwająca do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

 

 

Anna Gawrylik (Powroty.gov.pl)

 

 

Podstawa prawna:

 

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.