Powrót

Rejestracja małżeństwa zawartego za granicą

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-12-31

Podstawę prawną dla możliwości rejestracji w Polsce małżeństw, które nastąpiły za granicą, dają przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Jeżeli małżeństwo zostało zawarte za granicą, istnieje możliwość sporządzenia polskiego aktu małżeństwa w jednym z trybów szczególnych rejestracji stanu cywilnego.

Są to:

 • rejestracja małżeństwa, które nastąpiło poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w państwie zawarcia małżeństwa nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego (art. 99);
 • transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa (art. 104);
 • odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa(art. 109).


Wniosek w ww. sprawach może złożyć m.in. osoba, której dotyczy zdarzenie lub inna osoba, która wykaże interes prawny.

Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku rejestracji w trybie art. 99 ustawy - wydany przez właściwy podmiot zagraniczny dokument potwierdzający zdarzenie, który jest podstawą sporządzenia aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego,
 • w przypadku transkrypcji - zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji,
 • w przypadku odtworzenia - dokument potwierdzający zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelnioną kopię

wraz z urzędowym tłumaczeniem tych dokumentów na język polski oraz dowodem wniesienia stosownej opłaty skarbowej za odpis zupełny wydawany po dokonaniu czynności (w przypadku transkrypcji - 50 zł, w przypadku rejestracji i odtworzenia - 39 zł) lub opłaty konsularnej w przypadku składania wniosku za pośrednictwem konsula.


Urzędowego tłumaczenia dokumentów na język polski powinien dokonać:

 • tłumacz przysięgły wpisany na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 • tłumacz przysięgły uprawniony do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 • konsul.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.


W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Warto wiedzieć

Dokument nie wymaga tłumaczenia, jeżeli został do niego załączony wielojęzyczny standardowy formularz, o którym mowa w rozporządzeniu PE i Rady (UE) 2016/1191 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012. Szczegółowe informacje na temat tego rozporządzenia, w tym wielojęzycznych standardowych formularzy, znajdziesz w rozdziale Legalizacja zagranicznych dokumentów urzędowych.

Wniosek w tych sprawach składa się do wybranego (dowolnego) kierownika urzędu stanu cywilnego.

Jeżeli zagraniczny dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera oświadczenia małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję/odtworzenie albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji/odtworzenia. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

 

Warto wiedzieć

Co do zasady, nie istnieje obowiązek transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego. Niemniej, transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2141, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2237)

Teksty aktów prawnych są dostępne w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu RP

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.