Powrót

Przyjazd do Polski małżonka (cudzoziemca) obywatela polskiego

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-08-29

Jeżeli polski obywatel zawarł związek małżeński za granicą z obywatelem kraju trzeciego i chcą razem przyjechać do Polski, to jakich formalności należy dopełnić? Co, jeżeli jest to przyjazd na krótki czas, a co jeżeli małżonkowie chcą się osiedlić w Polsce? Odpowiadamy.

Przyjazd do Polski małżonka obywatela polskiego, cudzoziemca z kraju trzeciego, wymaga uzyskania przez niego dokumentu, który umożliwi mu wjazd.

Małżeństwo nie zwalnia z tego obowiązku. Jeżeli więc cudzoziemiec (z kraju trzeciego) chce towarzyszyć małżonkowi (Polce / Polakowi) w podróży do Polski i nie ma żadnego dokumentu pobytowego (np. karty pobytu lub wizy) wydanego przez kraj UE, powinien sprawdzić, na jakich zasadach może wjechać do Polski. Dotyczy to zarówno przyjazdu na krótki czas, jak i przyjazdu na stałe.

Najprostszym sposobem na wjazd do Polski cudzoziemca z kraju trzeciego jest posiadanie przez niego ważnego paszportu, w przypadku niektórych krajów paszportu biometrycznego, który umożliwia wjazd do strefy Schengen (w tym Polski) w ramach ruchu bezwizowego (pobyt w ramach ruchu bezwizowego jest możliwy przez 90 dni w ciągu 180 dni lub w przypadku obywateli niektórych państw, np. Argentyna, USA, Japonia, Izrael, Meksyk, przez 90 dni bez konieczności zachowania 180-dniowego limitu).

Ruch bezwizowy do Polski nie obejmuje jednak wszystkich państw trzecich. Lista krajów, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz (w ramach ruchu bezwizowego) znajduje się tutaj.

 

Wiza

 

Jeżeli cudzoziemiec, małżonek obywatela polskiego, pochodzi z kraju nieobjętego ruchem bezwizowym do Polski lub zamierza przyjechać do Polski na dłużej niż 90 dni, powinien ubiegać się o wizę. O ten dokument cudzoziemiec wnioskuje w polskiej ambasadzie lub polskim konsulacie w swoim kraju.

 

Są dwa główne rodzaje wiz:

 

1. Wiza Schengen (typ C), o którą ubiegają się osoby, które zamierzają przebywać w Polsce lub w innych krajach strefy Schengen maksymalnie 90 dni w każdym okresie 180-dniowym. O tę wizę w polskiej placówce dyplomatycznej może ubiegać się cudzoziemiec jeśli:

  • Polska jest jedynym celem wizyty w strefie Schengen;
  • jeśli cudzoziemiec planuje odwiedzić więcej niż jedno państwo strefy, ale Polska to główne miejsce wizyty;
  • jeśli cudzoziemiec nie jest w stanie określić, które z państw Schengen jest głównym celem podróży, ale po raz pierwszy granicę strefy przekroczy w Polsce.

 

2. Wiza krajowa (typ D), o którą ubiega się cudzoziemiec w polskiej placówce dyplomatycznej, jest wydawana cudzoziemcom, którzy chcą przebywać w Polsce dłużej niż 90 dni. Okres ważności tej wizy nie może jednak przekroczyć 1 roku.

 

I na tym kończą się formalności związane z przyjazdem do Polski, gdy mówimy o krótkim pobycie. Zarówno paszport umożliwiający przyjazd w ramach ruchu bezwizowego, jak i wiza legalizują pobyt cudzoziemca w Polsce.

Inaczej wygląda sytuacja cudzoziemca (małżonka obywatela polskiego) po przyjeździe do RP, jeżeli chce zostać w Polsce na stałe.

 

Przyjazd cudzoziemca, małżonka obywatela Polskiego, do RP na stałe

 

W przypadku przyjazdu cudzoziemca (małżonka obywatela Polski) z kraju trzeciego, który chce na stałe osiedlić się w Polsce procedura zaczyna się tak samo, jak w przypadku przyjazdu na krótki czas. Czyli, cudzoziemiec powinien posiadać ważny paszport lub paszport biometryczny, jeżeli pochodzi z kraju objętego ruchem bezwizowym do Polski, lub wizę.

Po przyjeździe do Polski cudzoziemiec (małżonek obywatela Polski) może złożyć wniosek do urzędu wojewódzkiego, właściwego ze względu na miejsce pobytu, o zezwolenie na pobyt czasowy w związku z małżeństwem z obywatelem Polski (przykładowy wniosek i wyjaśnienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znajdują się tu) i tym samym rozpocząć proces osiedlania się w Polsce.

Po spełnieniu kolejnych warunków, o których szerzej piszemy w tu, cudzoziemiec (małżonek obywatela Polski) może wnioskować o pobyt stały w Polsce lub o nadanie mu polskiego obywatelstwa.

 

Wojciech Napora (Powroty.gov.pl)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Mazowiecki Urząd Wojewódzki