Powrót

Przeprowadzka emeryta z Niemiec do Polski - zmiana wysokości emerytury

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-05-13

Zgodnie z zasadami unijnymi, zmiana kraju zamieszkania emeryta, który nabył prawo do emerytury w jednym państwie członkowskim, nie powoduje zmian w jego wysokości. Są jednak wyjątki, o których warto pamiętać. Jednym z nich jest umowa międzynarodowa zawarta między Polską a Niemcami. Co z niej wynika? Odpowiadamy.

Istnieją umowy międzynarodowe, które w przypadku podjęcia decyzji o zmianie kraju zamieszkania rodzą konieczność ponownego wyliczenia przyznanych świadczeń. Takie regulacje zawiera np. umowa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym, podpisana w Warszawie 9 października 1975 r.

 

Na stronie niemieckiej instytucji ds. zabezpieczenia społecznego Rentenversicherung, w zakładce "Wypłata niemieckiej renty lub emerytury w innym państwie", czytamy, że:

"Zmniejszenie świadczenia może nastąpić w pojedynczych przypadkach wtedy, gdy istniejąca renta lub emerytura została naliczona w oparciu o umowę z Polską z 1975 r., ponieważ wówczas polskie okresy ubezpieczeniowe są już uwzględnione w niemieckim świadczeniu.

Taka sama sytuacja może mieć miejsce, gdy niemiecka renta lub emerytura została obliczona w oparciu o umowę między byłym NRD a Bułgarią, Rumunią, Słowacją, Czechami lub Węgrami. W przypadku przeprowadzki nie można już zastosować wyżej wymienionych umów.”

Zgodnie z postanowieniami tej umowy, osobom, które posiadają okresy ubezpieczenia przebyte również w drugim państwie przed 1 stycznia 1991 r. i które po 31 grudnia 1990 r. nie przesiedliły się do drugiego państwa, świadczenia emerytalno-rentowe (w tym emerytury) ustala instytucja ubezpieczeń społecznych tylko jednego państwa, tj. państwa zamieszkania (odpowiednio Polski albo Niemiec). Przejmuje ona na siebie ciężar finansowania świadczeń za wyżej wymienione okresy ubezpieczenia w drugim państwie.

 

Przesiedlenie się emeryta do drugiego państwa - strony umowy lub do jakiegokolwiek innego państwa po 31 grudnia 1990 r. powoduje ponowne ustalenie prawa do emerytury, tym razem w obu państwach: w Polsce i w Niemczech.

Jego wynikiem może być ustalenie w każdym z tych państw prawa do emerytury na podstawie wyłącznie własnych okresów ubezpieczenia – w pełnej wysokości albo na podstawie łączonych okresów ubezpieczenia w obu państwach – w proporcjonalnej wysokości, odpowiadającej stosunkowi własnych okresów do sumy okresów ubezpieczenia w Polsce i w Niemczech.

Ustalenie prawa do polskiego świadczenia emerytalnego skutkuje również objęciem obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu ustalenia prawa do świadczenia.

Świadczeniobiorcy, których dotyczy powyższa umowa i którzy postanawiają zmienić kraj zamieszkania powinni odpowiednio wcześniej skonsultować temat przeprowadzki i ustalenia prawa do świadczeń z właściwymi instytucjami odpowiedzialnymi za ich wypłatę, zarówno w Polsce, jak również w Niemczech.

Rentenversicherung informuje: „o przeniesieniu Państwa miejsca zamieszkania powinni Państwo w miarę możliwości poinformować serwis rentowo-emerytalny Deutsche Post AG już na dwa miesiące przed przeprowadzką, aby Państwa renta lub emerytura mogła zostać przekazana bez wystąpienia przerw w płatnościach.”

 

Oto adres:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
13496 Berlin
Niemcy
Tel: +49 221 569 2777

 

 

Anna Gawrylik (Powroty.gov.pl)

 

Źródło:

sip.lex.pl

Deutsche Rentenversicherung

www.zus.pl