Powrót

Procedura ubiegania się w Polsce o paszport dla dziecka do 5. roku życia

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-04-25

Jeśli planujesz podróż z małym dzieckiem do krajów spoza UE powinieneś ubiegać się o paszport dla niego. Jest to również dokument, z którym twoje dziecko będzie mogło przemieszczać się pomiędzy państwami UE. Do złożenia wniosku paszportowego dziecku konieczna jest zgoda obojga rodziców i w obecności pracownika urzędu muszą oni złożyć swoje podpisy. Jak przygotować się na wizytę w oddziale paszportowym? Jakie będą potrzebne dokumenty?

Wydawany w Polsce paszport to dokument biometryczny, który posiada wbudowany mikroprocesor zawierający zapis dwóch cech biometrycznych posiadacza paszportu, tj. wizerunek twarzy i odciski linii papilarnych. Odciski linii papilarnych nie są pobierane od dzieci, które w dniu składania wniosku, nie ukończyły 5 lat.

 

W celu złożenia wniosku paszportowego dziecku, udaj się do dowolnego punktu paszportowego w Polsce. Informacje o adresach punktów znajdziesz na stronach internetowych urzędów wojewódzkich. Jeśli przebywasz poza granicami Polski możesz złożyć wniosek w polskim konsulacie, bez względu na miejsce zameldowania i zamieszkania.

 

Warto wcześniej zarezerwować elektronicznie wizytę w urzędzie, aby uniknąć oczekiwania w kolejce. Zwróć uwagę, że jesteś zobowiązany do pobrania tylu numerków kolejkowych, ile wniosków paszportowych chcesz złożyć. To oznacza, że jeśli chcesz złożyć 2 wnioski, np. dla dwojga dzieci, powinieneś pobrać 2 numerki.

 

W punkcie paszportowym musicie stawić się oboje, czyli matka i ojciec dziecka lub opiekunowie prawni. Wasza pociecha, jeśli nie ukończyła 5. roku życia, nie musi być obecna przy składaniu wniosku ani przy odbiorze gotowego paszportu. Jeśli jedno z was nie może być obecne na wizycie w urzędzie, np. przebywa za granicą, należy przygotować dodatkowe dokumenty.

 

Odbioru gotowego paszportu możesz dokonać sam, bez obecności drugiego rodzica, okazując dokument tożsamości (dowód osobisty). Jeśli masz poprzedni paszport dziecka, weź go ze sobą - zostanie anulowany. Informację, czy paszport małoletniego dziecka jest gotowy do odbioru uzyskasz na stronie internetowej www.obywatel.gov.pl wpisując numer sprawy znajdujący się na potwierdzeniu złożenia wniosku. Możesz też zadeklarować chęć otrzymania powiadomienia poprzez wpisanie numeru telefonu komórkowego lub adresu poczty elektronicznej. Maksymalny termin oczekiwania na wydanie paszportu wynosi 30 dni.

 

Jakie dokumenty przygotować?

 

Przed wizytą w punkcie paszportowym przygotuj następujące dokumenty:

 

 • wniosek o wydanie paszportu;  

Dostaniesz go w punkcie paszportowym. Nie drukuj plików, które są dostępne w Internecie. We wniosku oboje rodzice muszą podpisać zgodę – nie róbcie tego przed złożeniem wniosku. Musicie to zrobić w obecności urzędnika.

 

 • jedno kolorowe zdjęcie dziecka;

Musi być aktualne, dlatego idź z dzieckiem do fotografa nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. 

 

 • dowód opłaty za paszport;

Możesz dokonać opłaty na miejscu w Oddziale kartą płatniczą lub przelewem na wskazany rachunek urzędu wojewódzkiego.

 

 • ważny paszport albo dowód osobisty dziecka – jeśli twoje dziecko ma taki dokument;
 • ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny;

Jeśli wniosek składasz w Polsce, z Kartą będziesz mógł skorzystać z ulgi od 50% (dla rodziców) i do 75% (dla dziecka).

 

Jeśli wniosek składa jeden z rodziców – przygotuj dodatkowo:

 

 • pisemną zgodę drugiego rodzica albo opiekuna prawnego. Zgoda musi zostać potwierdzona przez notariusza, konsula albo urzędnika punktu paszportowego. Jeżeli poświadczenia dokonał notariusz za granicą to dokument ten musi być opatrzony klauzulą apostille („apostille” to poświadczenie, że dany dokument pochodzi z właściwego urzędu — jest autentyczny. Dzięki temu można posługiwać się nim za granicą). Dokumenty w języku obcym przedkładaj wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Możesz przedłożyć zgodę na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym.
 • jeden z poniższych dokumentów:
  • orzeczenie sądu, w którym jest informacja, że drugi rodzic nie ma prawa decydować o wydaniu paszportu dla dziecka,
  • orzeczenie sądu rodzinnego, w którym sąd zgadza się na wydanie paszportu dla dziecka,
  • jeśli ojciec jest nieznany – zupełny odpis aktu urodzenia dziecka,
  • akt zgonu drugiego rodzica.

 

Urzędnik może poprosić cię też o inne dokumenty (na przykład o skrócony odpis polskiego aktu urodzenia dziecka lub poświadczenie obywatelstwa polskiego), jeśli:

 • będzie miał wątpliwości, jaka jest tożsamość lub obywatelstwo dziecka,
 • w dokumentach, które przedstawisz, będą sprzeczne ze sobą dane.

 

W sprawie odmowy wydania paszportu możesz się odwołać do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem wojewody, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Justyna Krasowska (Powroty.gov.pl)

Źródło:

 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 758)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 152 poz. 1026 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2010 r. Nr 25 poz. 126)