Powrót

Prawo jazdy

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-07-03

Każda osoba, która posiada prawo jazdy wydane za granicą, a mieszka w Polsce przynajmniej od 185 dni musi wymienić je na polskie prawo jazdy. Zagraniczne prawo jazdy przestaje być ważne po 6 miesiącach od momentu uzyskania stałego lub czasowego pobytu w Polsce.

Obowiązek wymiany prawa jazdy nie dotyczy osób, które posiadają prawo jazdy wydane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –stronie umowy oEuropejskim Obszarze Gospodarczym. Takie prawa jazdy uprawniają do kierowania pojazdami na terytorium Polski przez cały okres ważności.

Co należy zrobić:

 • Przygotować potrzebne dokumenty.
 • Złożyć je w odpowiednim urzędzie.
 • Zapłacić za wydanie prawa jazdy.
 • Odebrać gotowe prawo jazdy.

Jeśli urząd będzie potrzebował wyjaśnienia sytuacji — wnioskujący może zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych dokumentów albo o wykonanie dodatkowych działań.

Co należy przygotować

 • wniosek o wymianę prawa jazdy — należy go pobrać i wypełnić go w domu albo zrobić to w urzędzie,
 • aktualne zdjęcie,
 • dowód osobisty albo paszport,
 • dokument, który potwierdzi adres zameldowania, na przykład: dowód osobisty, karta pobytu albo zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały albo czasowy.

W przypadku posiadania dowodu osobistego, w którym nie ma adresu zameldowania - należy wziąć z dowolnego urzędu gminy zaświadczenie o zameldowaniu.

W przypadku nie posiadania meldunku - należy zapytać w urzędzie gminy, co zrobić, ksero zagranicznego prawa jazdy z tłumaczeniem na język polski -  tłumaczenie musi być napisane albo potwierdzone przez tłumacza przysięgłego lub konsula i musi stanowić integralną część dokumentu.

Gdzie należy złożyć wniosek

 • w urzędzie starostwa powiatowego w miejscu zamieszkania,
 • w urzędzie miasta - osoby mieszkające w mieście na prawach powiatu,
 • w urzędzie dzielnicy właściwej dla miejsca zamieszkania — osoby mieszkające w Warszawie.

Możliwości złożenia wniosku

 • osobiście we właściwym urzędzie,
 • wysyłanie pocztą.

Opłata

100,50 zł za wydanie prawa jazdy. Zazwyczaj istnieją dwie możliwości wniesienia opłaty:

 • w kasie urzędu,
 • przelew na konto urzędu..

Odbiór i czas oczekiwania

Gotowe prawo jazdy można odebrać:

 • w urzędzie - należy okazać wtedy dowód osobisty albo paszport oraz zagraniczne prawo jazdy,
 • za pośrednictwem poczty - jeśli zaznaczono we wniosku odbiór za pośrednictwem poczty, należy wpisać we wniosku adres i przed odbiorem odesłać zagraniczne prawo jazdy.

Prawo jazdy jest gotowe do odbioru do 9 dni roboczych od dnia, w którym urząd dostanie potwierdzenie danych wnioskującego zawartych w zagranicznym prawie jazdy i potwierdzenie opłaty. Potwierdzanie danych może trwać nawet kilka tygodni.

Na stronie internetowej kierowca.pwpw.pl lub info-car.pl można sprawdzić na jakim etapie jest sprawa i kiedy można odebrać prawo jazdy. Wystarczy podać numer PESEL, imię i nazwisko.

W przypadku kiedy urzędnik odmówi wymiany zagranicznego prawa jazdy - wnioskujący może odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego. Ma na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w urzędzie, który odmówił jego wydania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 973 z pozn. zm.)

Aktualizacje: Ministerstwo Infrastruktury


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.