Powrót

Prawo do zasiłku chorobowego bez okresu wyczekiwania bezpośrednio po pracy za granicą

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-05-17

Zdarza się, że po zakończeniu zatrudnienia za zagranicą i tuż po podjęciu pracy w Polsce dopada nas choroba. Zasiłek chorobowy nie zawsze jednak może być wypłacany już od pierwszego dnia zwolnienia. Co mówią na ten temat przepisy?

Prawo to zasiłku chorobowego w Polsce  uzależnione jest od charakteru ubezpieczenia oraz przysługuje po upływie określonego okresu ubezpieczenia.

Zgodnie z polskimi przepisami, w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego – prawo do zasiłku powstaje po 30 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia. Opłacający ubezpieczenie chorobowe dobrowolnie – nabywają prawo do zasiłku po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia. Jest to nazywane okresem wyczekiwania.

 

Co dzieje się w przypadku, gdy byliśmy objęci takim ubezpieczeniem w innych krajach UE/EFTA i Szwajcarii, a po powrocie do Polski od razu  podjęliśmy zatrudnienie?

Jeżeli pracownik posiada dokumenty, które potwierdzają pracę i opłacane w ramach ubezpieczenia chorobowego składki w innym kraju UE, są one traktowane jak okresy ubezpieczenia odbyte w Polsce.

Mówi o tym art. 18 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego dla pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie wspólnoty.

Właściwa instytucja Państwa Członkowskiego, którego ustawodawstwo uzależnia nabycie, zachowanie lub odzyskanie prawa do świadczeń od ukończenia okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub zamieszkania, uwzględnia, w niezbędnym zakresie, okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub zamieszkania, ukończone z uwzględnieniem ustawodawstwa innego Państwa Członkowskiego, tak jak gdyby chodziło o okresy ukończone z uwzględnieniem stosowanego przez nią ustawodawstwa.

 

Co należy zrobić, aby po zakończeniu zatrudnienia i ubezpieczenia w innym kraju członkowskim mieć prawo do zasiłku chorobowego bez tzw. okresu wyczekiwania?

Płatnik składek powinien wystąpić za pośrednictwem właściwego ze względu na swoją siedzibę oddziału ZUS o poświadczenie przez instytucję właściwą Państwa Członkowskiego okresów ubezpieczenia przebytych, np. we Włoszech.

Wniosek płatnika składek może być złożony do oddziału ZUS w formie elektronicznej poprzez PUE ZUS, w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście.

 

Co dalej dzieje się ze złożonym wnioskiem?

Oddział ZUS występuje poprzez system Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego (EESSI) na dokumencie SED S040 – Wniosek o podanie okresów – rodzaj ryzyka ubezpieczeniowego: choroba, macierzyństwo lub ojcostwo do instytucji właściwej Państwa Członkowskiego o poświadczenie spełnionych tam okresów ubezpieczenia, zatrudnienia, pracy na własny rachunek lub zamieszkania, uprawniających do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby na podstawie ustawodawstwa tego państwa.

 

Czym jest dokument SED S040?

Dokument ten zastąpił dotychczas stosowany formularz E 104 – Zaświadczenie dotyczące sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub zamieszkania.

Po uzyskaniu odpowiedzi z instytucji ubezpieczeniowej o poświadczonych okresach ubezpieczenia w Państwie Członkowskim na dokumencie SED S041 – Odpowiedź na wniosek o podanie okresów – rodzaj ryzyka ubezpieczeniowego: choroba, macierzyństwo lub ojcostwo, oddział ZUS przekazuje płatnikowi składek wydruk tego dokumentu. Potwierdzone w ten sposób przez instytucję właściwą okresy ubezpieczenia chorobowego należy uwzględnić przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego zgodnie z polskimi przepisami.

 

 

Anna Gawrylik, Powroty.gov.pl

 

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

 

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.