Powrót

Prawo do opieki zdrowotnej dzieci do 18. roku życia

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-01-02

Czy zgodnie z polskimi przepisami, prawo do opieki zdrowotnej mają wyłącznie dzieci do 18. roku życia, które posiadają tytuł do ubezpieczenia? Odpowiadamy.

 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dzieci do 18. roku życia podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to, że powinny być zgłoszone do takiego ubezpieczenia, np. jako członek rodziny lub jako podopieczny instytucji, lub jako uczeń. Co ważne, zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia nie ma wpływu na wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Kto zgłasza dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego?

 

Jeżeli dziecko ma być zgłoszone jako członek rodziny, zgłasza je jedno z rodziców (jego matka lub ojciec, lub żona ojca, lub mąż matki) lub dziadków. Dziecko przysposobione zgłasza do ubezpieczenia osoba, która je przysposobiła. Dziecko może być zgłoszone do ubezpieczenia przez inną osobę, która prawnie sprawuje nad nim opiekę, także w ramach rodziny zastępczej. W sytuacji gdy dziecko jest podopiecznym instytucji, zgłasza je ta instytucja. W przypadku ucznia, zgłoszenia dokonuje szkoła, do której uczęszcza.

 

Dziecko niezgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza:

  • do czasu rozpoczęcia przez nie realizacji obowiązku szkolnego - ośrodek pomocy społecznej na wniosek opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka albo z własnej inicjatywy;
  • dziecko przebywające w placówce pełniącej funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domu pomocy społecznej - odpowiednio placówka pełniąca funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub dom pomocy społecznej;
  • dziecko pobierające naukę zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego szkoła.

 

Ważne! Jeśli dziecko nie ma żadnego z tytułów do ubezpieczenia, ustawa daje mu prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jako dziecku nieubezpieczonemu do 18. roku życia.

 

Dokumenty potwierdzające  prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka

 

Przepisy stanowią, że opieka zdrowotna nad dzieckiem ubezpieczonym jest finansowana przez NFZ ze składek osób ubezpieczonych. Za opiekę nad dzieckiem nieubezpieczonym również płaci Fundusz, ale z dotacji, którą otrzymuje z budżetu państwa.

Potwierdzenie prawa do świadczeń w przypadku dziecka ubezpieczonego znajduje się w systemie eWUŚ.

Potwierdzeniem prawa do świadczeń dziecka nieubezpieczonego jest jego dokument tożsamości lub skrócony akt urodzenia.

Na świadczeniodawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia, z jakiego tytułu dziecko korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku rozliczenia dzieci niezgłoszonych do ubezpieczenia świadczeniodawca wpisuje: „dziecko nieubezpieczone z prawem do świadczeń, do 18. roku życia".

 

Jeśli rodzice dziecka są ubezpieczeni w innym kraju UE/EFTA, powinni zgłosić się do swojego zagranicznego ubezpieczyciela po formularz E 109/S1 dla członka rodziny (np. dziecka) mieszkającego w innym Państwie niż główny ubezpieczony. Formularze należy zarejestrować w Oddziale NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, na ich podstawie zostanie wydane Poświadczenie uprawniające do świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce.

 

Czytaj także: Bezpłatna opieka zdrowotna w Polsce dla osób ubezpieczonych w UE

 

 

Wojciech Napora (Powroty.gov.pl)

 

Źródło:

NFZ.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.