Powrót

Powrót do nazwiska noszonego przed ślubem - prawo, czy obowiązek?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-10-17

Zarówno kobiety, które decydując się na zamążpójście przyjęły nazwisko męża, jak i mężczyźni, którzy przyjęli nazwisko żony, po uprawomocnieniu się wyroku w sprawie o rozwód, mają możliwość powrotu do nazwiska noszonego przed wstąpieniem w związek małżeński. Sam wyrok rozwodowy nie wprowadza zmian w nazwiskach osób rozwiedzionych.

 

Art. 59. KRO (Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy) stanowi, że:

„W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.”

Tu warto dodać, że standardowo wyrok uprawomocnia się po 7 dniach, jeżeli żadna ze stron nie podejmie dodatkowych działań (nie złoży wniosku o uzasadnienie wyroku/apelację).

 

Co jeśli termin nie zostanie dochowany?

Jeżeli termin trzech miesięcy nie zostanie zachowany, powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa w późniejszym terminie będzie możliwy albo przy decyzji o ponownym zawarciu małżeństwa, albo w drodze administracyjnej zmiany nazwiska, czyli procedury, w której zmiana następuje w formie decyzji administracyjnej, a nie wspomnianego wyżej oświadczenia.

Wówczas, podobnie jak w przypadku oświadczenia, wniosek o zmianę nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby zamieszkałe poza granicami Polski mogą złożyć wniosek o zmianę nazwiska za pośrednictwem konsula RP, wskazując jednocześnie kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany.

Informacje związane z dokonaniem tego rodzaju zmiany znajdują się na stronach internetowych urzędów stanu cywilnego oraz stronach polskich przedstawicielstw na świecie.

 

Czy zmiana nazwiska po rozwiązaniu małżeństwa jest obowiązkowa?

Jak wskazuje wymieniony wyżej przepis KRO, nie ma konieczności ani obowiązku zmiany nazwiska na to noszone przed zawarciem małżeństwa przez byłych małżonków. Jest natomiast taka możliwość. Jest to indywidualna decyzja każdej z osób, które wcześniej zawierając małżeństwo przyjęły nazwisko żony/męża. Nie ma też instrumentów prawnych, które mogłyby narzucić taki obowiązek przez sąd.

 

Anna Gawrylik (Powroty.gov.pl)

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

Ustawa o zmianie imienia i nazwiska.