Powrót

Podróż z dzieckiem za granicę

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-09-21

Podróżowanie dziecka, w przypadku obecności obydwojga rodziców, wymaga posiadania ważnego dokumentu tożsamości – odpowiednio dowodu osobistego lub paszportu i nie rodzi żadnych dodatkowych wątpliwości, dotyczących swobodnego przemieszczania się, poza oczywistymi obowiązkami wizowymi, jeżeli udajemy się do kraju, w którym takowa jest wymagana.

Co dzieje się kiedy dziecko podróżuje z jednym z rodziców? Nie ma ogólnoeuropejskich jednolitych zasad, które jednoznacznie regulowałyby tę kwestię. Każde państwo posługuje się własnymi przepisami. Dlatego przed podróżą warto zorientować się, o jaki dokument i przez kogo możemy zostać poproszeni w przypadku wyjazdu z dzieckiem za granicę. Przed planowaną podróżą warto skontaktować się z przewoźnikiem, który powinien nas poinformować o wymaganych dokumentach lub polskim konsulatem w kraju, do którego się udajemy i z którego wyjeżdżamy.

 

Wspólna decyzja

 

Art. 97 Kodeksu rodzinno - opiekuńczego mówi o tym, że jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, to każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej sprawowania, a w istotnych sprawach dziecka rozstrzygają wspólnie. Brak porozumienia między rodzicami rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Pojęcie istotnej sprawy nie jest ściśle określone przepisami. Tematy istotnych spraw mogą dotyczyć:

 • decyzji dotyczącej imienia dziecka,
 • miejsca jego pobytu,
 • wyboru szkoły i przyszłego zawodu,
 • wyjazdu za granicę,
 • obywatelstwa,
 • wyboru sposobu spędzenia wakacji,
 • decyzji, który z rodziców wykorzysta urlop wychowawczy,
 • określenia kierunku wychowania dziecka,
 • decyzji dotyczącej leczenia dziecka,
 • zgody na wydanie paszportu.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, wybierając się w podróż za granicę, rodzice, bez względu na status związku, powinni decydować wspólnie i wyrazić zgodę na wyjazd dziecka za granicę.

Zgoda na podróż pod nieobecność drugiego rodzica powinna być podpisana i poświadczona notarialnie.

Sytuacja wygląda podobnie, w przypadku gdy dziecko wyjeżdża z członkiem rodziny lub osobą trzecią, z tym, że wówczas wymagana jest zgoda obojga rodziców.

 

Zgoda obojga rodziców

 

Informacje, które należy umieścić w takim dokumencie to:

 • miejsce oraz data jego sporządzenia,
 • wskazanie rodzica lub rodziców dziecka (imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu),
 • tytuł takiego oświadczenia: Zgoda na wyjazd małoletniego dziecka za granicę pod opieką drugiego z rodziców / pod opieką osoby trzeciej,
 • treść oświadczenia,
 • podpis rodzica / rodziców dziecka złożony w obecności notariusza,
 • potwierdzenie przez notariusza autentyczności podpisu / podpisów (klauzula notarialna),
 • załącznik: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

 

Przykładowy wzór zgody

 

ZGODA NA WYJAZD DZIECKA ZA GRANICĘ

Ja/My niżej podpisana/-y/-i ……………………………………………………………………… niniejszym wyrażam/wyrażamy zgodę na wyjazd mojego/naszego dziecka ……………………………………………. (imię, nazwisko, pesel) legitymującego się dowodem/paszportem …………………………………………………… (seria, numer) na wyjazd za granicę Polski w terminie ………………………………..(data od do) do …………………………………. (destynacja) pod opieką …………………………………………… (imię i nazwisko) legitymującej/-go się dowodem/paszportem polskim ……………………………………………… (seria, numer), zamieszkałej/zamieszkałego ……………………………………………………….. i wyrażam/wyrażamy zgodę na to aby podejmował/podejmowała wszelkie decyzje w sprawach dotyczących naszego dziecka, w tym również ewentualnego leczenia.

 

Poza samym oświadczeniem, złożeniem podpisów jednego lub obojga rodziców i poświadczeniem notarialnym należy dodatkowo dokonać tłumaczenia przysięgłego, najlepiej na język kraju, do którego udaje się nasze dziecko.

 

Nikt mnie nigdy o taki dokument nie prosił! Po co mi on?

 

Może zdarzyć się tak, że taka zgoda lub wspólne oświadczenie rodziców nie przyda nam się podczas podróży lub nikt nas o taki dokument nie poprosi. Należy jednak pamiętać o tym, że jeszcze przed podróżą, Straż Graniczna na lotnisku może wymagać od nas dokumentu, a w trakcie wyjazdu zdarzyć się mogą różne, niespodziewane sytuacje. Warto zastanowić się co zrobimy kiedy dziecku, z którym podróżujemy przytrafi się nawet niegroźne dla życia i zdrowia zatrucie pokarmowe, które wymagać będzie konsultacji lekarskiej, wizyty w szpitalu czy podania leków.

 

 

Anna Gawrylik, Powroty.gov.pl