Powrót

PD U1 - jak otrzymać dokument potwierdzający zatrudnienie, ubezpieczenie i pracę na własny rachunek w Polsce?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-03-06

Dokument PD U1 potwierdza okresy zatrudnienia, ubezpieczenia i pracy na własny rachunek w krajach członkowskich UE, EOG, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Jeżeli osoba bezrobotna ubiega się o przyznanie zasiłku w jednym z wymienionych państw i chce, aby zostały uwzględnione okresy zatrudnienia, ubezpieczenia i pracy na własny rachunek w innym z tych krajów, powinna przedstawić właśnie PD U1. Jak uzyskać ten dokument w Polsce, by móc go przedstawić w zagranicznej instytucji? Przedstawiamy wiele ważnych informacji.

Są dwa sposoby potwierdzenia okresów zatrudnienia, ubezpieczenia i pracy na własny rachunek w Polsce. Pierwszy z nich polega na złożeniu wniosku o wydanie PD U1 do właściwego (ze względu na miejsce ostatniego zamieszkania w Polsce) Wojewódzkiego Urzędu Pracy lub jego oddziału/filii. Wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście w siedzibie WUP, wysłać listownie lub elektronicznie. Jeżeli wniosek z załącznikami nie zawiera braków formalnych, urząd wyda PD U1 w ciągu 7 dni. Dokument można odebrać osobiście lub urząd może go wysłać na wskazany adres w Polsce lub za granicą. 

 

Dokumenty dołączane do wniosku o PD U1

Do wniosku, składanego we właściwym Wojewódzkim Urzędzie Pracy, dołącza się dokumenty, które potwierdzają okresy zatrudnienia, ubezpieczenia i pracy na własny rachunek w Polsce. Są to:

 • Świadectwa pracy w przypadku umów o pracę;
 • Zaświadczenie od pracodawcy lub zaświadczenie z ZUS z informacją o miesięcznych kwotach wynagrodzenia (w przypadku umowy o pracę w niepełnym wymiarze);
 • Zaświadczenie z ZUS lub od pracodawcy z informacją o miesięcznych kwotach wynagrodzenia (w przypadku umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia);
 • Zaświadczenie z ZUS o okresie wykonywania działalności gospodarczej, podstawie od jakiej opłacono składki oraz faktycznie odprowadzonych składkach na Fundusz Pracy (w przypadku samozatrudnienia);
 • Zaświadczenie z ZUS o wypłaconych świadczeniach w przypadku macierzyństwa lub choroby po zakończeniu zatrudnienia;
 • Zaświadczenie z zakładu penitencjarnego o wykonywaniu pracy podczas odbywania kary więzienia;
 • Zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełniającej (WKU) lub książeczka wojskowa;
 • Zaświadczenie z oddziału KRUS o okresie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników.

Ważne! W przypadku niektórych państw wysokość zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od wysokości zarobków, w związku z czym wskazane jest załączenie dokumentów poświadczających zarobki, tj.:

 • Zaświadczenie od pracodawcy o wysokości zarobków miesięcznych w przypadku umowy o pracę;
 • Zaświadczenie od pracodawcy o wypłacie miesięcznych zarobków w przypadku umowy cywilnoprawnej, np. umowy zlecenia;
 • Zaświadczenie z ZUS o podstawie odprowadzanej składki w przypadku samozatrudnienia.

 

Przydatne informacje:

 • Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów, które zostaną wydane lub odesłane wraz z dokumentem PD U1 na wskazany adres.
 • Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym (zgodnie z art. 76a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).
 • W przypadku składania wniosku w siedzibie urzędu należy posiadać oryginały dokumentów do wglądu pracownika merytorycznego oraz ich kserokopie, które będą stanowiły załączniki do wniosku.
 • Wniosek można również złożyć w formie elektronicznej na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • W przypadku chęci odbioru osobistego, przez osobę inną niż wnioskodawca, niezbędne jest upoważnienie wystawione i podpisane przez wnioskodawcę wraz z danymi potwierdzającymi tożsamość.

 

Okresy uwzględnione w PD U1

W dokumencie PD U1 potwierdzone są wyłącznie okresy, które zgodnie z polskim prawem są uwzględniane przy przyznawaniu świadczeń dla bezrobotnych. Nie wliczają się do tego okresy edukacji, świadczenia usług na podstawie umów o dzieło czy odbywania stażu i pobierania z tego tytułu stypendium.

 

Drugi sposób potwierdzenia okresów zatrudnienia, ubezpieczenia i pracy na własny rachunek w Polsce

Jeżeli osoba, która zarejestrowała się jako osoba bezrobotna w jednym z krajów UE, EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii ubiega się tam o zasiłek ma prawo, aby zagraniczna instytucja (właściwa w sprawach bezrobocia) wystąpiła na jej prośbę z wnioskiem o potwierdzenie okresów zatrudnienia, ubezpieczenia i pracy na własny rachunek w Polsce.

W takim przypadku należy przedłożyć w zagranicznej instytucji niezbędne dokumenty (świadectwa pracy i inne). Zagraniczna instytucja skontaktuje się z właściwym WUP w Polsce i wyśle odpowiedni formularz z załącznikami.

WUP, po otrzymaniu kompletnego wniosku, odsyła do zagranicznej instytucji dokument potwierdzający wymagane okresy, które zostaną uwzględnione przy przyznawaniu zagranicznego zasiłku dla bezrobotnych.

Ważne! W tej procedurze potwierdzania okresów zatrudnienia, ubezpieczenia i pracy na własny rachunek w Polsce osoba rejestrująca się w zagranicznym urzędzie nie otrzyma PD U1. Dokumenty są wymieniane tylko i wyłącznie pomiędzy instytucjami (polską i zagraniczną) właściwymi w celu przekazania niezbędnych informacji.

Przed złożeniem wniosku o PD U1 we właściwym WUP warto zapoznać się z informacjami na stronie urzędu lub skontaktować się bezpośrednio z urzędem, aby potwierdzić procedurę uzyskania tego dokumentu.

 

Wojciech Napora (Powroty.gov.pl)

 

Źródło:

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.