Powrót

Opuszczenie Irlandii a wypłata przyznanych tam świadczeń

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-09-28

Większość irlandzkich świadczeń społecznych można nadal otrzymywać nawet po przeprowadzce do innego kraju.

Okres w jakim wypłata świadczeń jest kontynuowana zależy od ich rodzaju i okoliczności.

 

Świadczenia społeczne wypłacane poza Irlandię

 

W Irlandii można uzyskać, a następnie pobierać już w innym kraju świadczenia, takie jak:

 • Invalidity Pension – renta inwalidzka.
 • State Pension (Contributory) – emerytura państwowa (składkowa).
 • Disablement Benefit – świadczenie z tytułu niepełnosprawności. The Constant Attendance Allowance - stały dodatek z tytułu niezdolności do pracy jest wypłacany tylko przez okres do 6 miesięcy. Jeśli jednak osoba pobierająca świadczenie przebywa za granicą w celu uzyskania leczenia, nadal może go otrzymywać. Jest to zależne od indywidualnej sytuacji świadczeniobiorcy.
 • Guardian`s Payment (Contributory) – zasiłek dla opiekunów (składkowy).
 • Widow`s, Widower`s, Surviving Civil Partner`s (Contributory) Pension – renta wdowia lub renta dla pozostałych przy życiu zarejestrowanych partnerów (składkowa).
 • Death Benefit – świadczenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku w pracy lub choroby zawodowej.
 • Bereavement Grant – zasiłek pogrzebowy.

W przypadku pobierania wymienionych wyżej świadczeń, nie ma konieczności zawiadamiania DEASP (Department of Employment Affairs and Social Protection) jeśli planowany wyjazd poza Irlandię będzie trwał kilka tygodni. Kontakt z urzędem jest wymagany jeżeli planowany jest dłuższy wyjazd lub przeprowadzka na stałe do innego kraju.

Aby nadal pobierać przyznane świadczenie, właściwa instytucja irlandzka może zażądać przedstawienia dowodów potwierdzających spełnianie kryteriów kwalifikujących do danego świadczenia. Na przykład, chcąc kontynuować pobieranie świadczeń Widow's, Widower's lub Surviving Civil Partner's Contributory Pension nie wolno pozostawać w małżeństwie, związku partnerskim czy też zamieszkiwać z inną osobą.

Szczegóły transferu świadczeń poza Irlandię należy ustalać z instytucją wypłacającą daną formę wsparcia.

 

Świadczenia społeczne wypłacane poza Irlandię z ograniczeniami

 

Niektóre świadczenia przyznane w Irlandii mogą być transferowane do Polski, ale w ograniczonym wymiarze. Są to:

 • Injury Benefit – świadczenie wypadkowe – może być wypłacane w przypadku udokumentowanego i zatwierdzonego leczenia za granicą.
 • Illness Benefit – zasiłek chorobowy – maksymalny okres wypłaty może wynosić 4 tygodnie w kraju objętym regulacjami UE w sprawie świadczeń i 3 tygodnie w innych krajach. Kontynuacja jest możliwa w przypadku zmiany kraju zamieszkania tylko w przypadku, gdy świadczeniobiorca nadal spełnia kryteria kwalifikujące go do otrzymania świadczenia. Można go również otrzymać w przypadku, gdy wyjedziemy do innego kraju, ale ostatni okres objęty ubezpieczeniem składkowym dotyczył Irlandii lub jeżeli przed wyjazdem z Irlandii dana osoba pobierała zasiłek dla bezrobotnych.

Świadczeniobiorca musi przestrzegać odpowiednich zasad. Planując wyjazd za granicę należy z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować instytucję irlandzką wypłacającą świadczenie (w przeciwnym razie można nie otrzymać zasiłku lub jego płatność może zostać opóźniona).

Podczas pobytu za granicą osoba otrzymująca Illness Benefit nadal zobowiązana jest wysyłać zaświadczenia lekarskie od swojego lekarza, a także informować o wszelkich zmianach w sytuacji świadczeniobiorcy. Instytucja irlandzka może również wezwać taką osobę na badanie lekarskie. Jest to organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w kraju, w którym dana osoba przebywa. Jeżeli osoba nie zgłosi się na takie wezwanie zasiłek chorobowy zostanie zawieszony.

Jeżeli świadczeniobiorca wyjedzie do kraju, który nie jest objęty unijnymi regulacjami po to, aby otrzymać udokumentowane leczenie, świadczenie może zostać wznowione po powrocie do Irlandii.

 • Obywatele UE/EOG i Szwajcarii mogą otrzymywać Maternity Benefit lub Adoptive Benefit za czas urlopu macierzyńskiego lub adopcyjnego przebywając w innym kraju UE/EOG i Szwajcarii. Obywatele krajów spoza UE/EOG i Szwajcarii mogą otrzymywać wymienione powyżej świadczenia w przypadku podróży do innego kraju przez okres 6 tygodni. W przypadku wyjazdu również należy powiadomić instytucję wypłacającą wymienione świadczenia.

Jeżeli osoba prowadzi działalność zawodową w innym kraju UE, wspomniane świadczenia mogą być wypłacane jeżeli osoba nadal podlega irlandzkiemu ustawodawstwu i ubezpieczeniu społecznemu.

 • Paternity Benefit – zasiłek ojcowski - może być wypłacany zarówno do krajów UE, jak i poza przez maksymalny okres 2 tygodni. Wymagane jest poinformowanie o wyjeździe, instytucji wypłacającej świadczenie.
 • Jobseeker`s Benefit – zasiłek dla bezrobotnych - może być transferowany do innego kraju EOG przez okres do 13 tygodni (78 dni) jeżeli osoba otrzymująca świadczenie zdecyduje się na poszukiwanie pracy w innym państwie. Więcej informacji na temat transferu zasiłku dla bezrobotnych można znaleźć tu: https://powroty.gov.pl/transfer-zasilku-jobseekers-benefit-do-polski-8372.
 • Carer`s Benefit – zasiłek dla opiekuna – może być wypłacany jeżeli opiekun towarzyszy osobie, nad którą sprawuje opiekę podczas leczenia za granicą lub gdy wyjeżdża sam w celu urlopu przez maksymalny okres 3 tygodni.

 

Świadczenia, które nie są wypłacane poza obszar Irlandii

 

Poniższe rodzaje wsparcia nie podlegają wypłacie poza terytorium Irlandii:

 • Deserted Wife's Allowance;
 • Guardian's Payment (nieskładkowy);
 • Prisoner's Wife's Allowance;
 • Supplementary Welfare Allowance;
 • Health and Safety Benefit;
 • Rent Supplement – dodatek do czynszu wynajmowanego mieszkania - zazwyczaj nie jest wypłacany podczas pobytu za granicą. Osoba otrzymująca tego rodzaju wsparcie powinna skontaktować się z urzędnikiem w instytucji, która ten dodatek wypłaca. W określonych okolicznościach, takich jak krótkie wyjazdy wakacyjne, wsparcie to może być nadal wypłacane jeżeli instytucja irlandzka wyrazi na to zgodę.

 

Wyjątki w wypłacie świadczeń

 

Część świadczeń społecznych może być wypłacona poza Irlandię w zależności od konkretnej sytuacji świadczeniobiorcy. Są to:

 • Deserted Wife`s Benefit – może być wypłacany maksymalnie przez 3 tygodnie.
 • Carer`s Allowance – podobnie jak zasiłek dla opiekuna – może być wypłacany jeżeli opiekun towarzyszy osobie, nad którą sprawuje opiekę podczas leczenia za granicą lub gdy wyjeżdża sam na maksymalny okres 3 tygodni.
 • Disability Allowance – może być wypłacany jeżeli osoba uczy się na zaaprobowanym zagranicznym kursie (w systemie Back to Education Allowance scheme) lub uzyskuje leczenie niedostępne w Irlandii. Instytucji wypłacającej świadczenie należy przedstawić dowód leczenia medycznego lub odbywania edukacji. Zgodnie z przepisami, DA może być wypłacany przez 2 tygodnie wakacji za granicą. O wyjeździe należy poinformować urząd wypłacający świadczenie.
 • One-Parent Family Payment, Jobseeker's Transitional payment mogą być wypłacane przez maksymalnie 3 tygodnie wakacji/urlopu za granicą. Informacja o wyjeździe musi być przekazana urzędowi.
 • Widow's, Widower's lub Surviving Civil Partner's (nieskładkowa) Pension, State Pension (nieskładkowa), Blind Pension – wyjazd za granicę i otrzymywanie świadczeń możliwe jest w wyjątkowych okolicznościach i w ograniczonym czasie. Po powrocie urząd ponownie rozpatruje warunki kwalifikujące daną osobę do danego świadczenia.
 • Child Benefit może być nadal wypłacany pracownikom mediów (wolontariat) oraz członkom irlandzkich sił zbrojnych oraz pracownikom irlandzkiej służby cywilnej odbywających służbę za granicą. Jest on też wypłacany w przypadku osób fizycznych, którzy przebywając za granicą świadczą pracę na rzecz irlandzkiego pracodawcy i na rzecz których opłacane są składki na irlandzkie ubezpieczenie społeczne.

Więcej informacji:

Department of Employment Affairs and Social Protection: https://www.gov.ie/en/organisation/department-of-employment-affairs-and-social-protection/ lub

Local Intreo Centre/Social Welfare Branch Office: https://www.gov.ie/en/directory/category/e1f4b5-intreo-offices/   

 

 

Anna Gawrylik, Powroty.gov.pl

 

Źródło:

https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/irish_social_welfare_system/claiming_a_social_welfare_payment/going_abroad_and_social_welfare_payments.html

https://www.citizensinformation.ie/en/social_welfare/social_welfare_payments/disability_and_illness/disability_benefit.html


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.