Powrót

Odmowa wydania dowodu osobistego lub paszportu

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-02-19

Dokumentami potwierdzającymi polskie obywatelstwo są dowód osobisty bądź paszport. Czy polski obywatel może spotkać się z odmową ich wydania? Odpowiedź brzmi: „tak”. W jakich sytuacjach może to nastąpić? Jakie przyczyny mogą zadecydować o nieprzyjęciu wniosków o wydanie tych dokumentów? Odpowiadamy.

O przesłankach do wydania decyzji odmownych o wydaniu paszportu oraz dowodu osobistego czytamy w dwóch ustawach: ustawie o dokumentach paszportowych i ustawie o dowodach osobistych.

Odmowa wydania paszportu

Zgodnie z ustawą o dokumentach paszportowych (art. 54) organ paszportowy, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, odmawia wydania dokumentu:

1) na wniosek sądu prowadzącego przeciwko osobie ubiegającej się o dokument paszportowy postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne;

2) na wniosek organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko osobie ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego;

3) w przypadku gdy na podstawie przedłożonych dokumentów i dostępnych rejestrów organ paszportowy nie potwierdził zamieszczanych w dokumencie paszportowym danych osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, wskazanych we wniosku o wydanie dokumentu paszportowego;

4) w przypadku gdy na podstawie przedłożonych dokumentów i dostępnych rejestrów organ paszportowy nie potwierdził obywatelstwa osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego;

5) w przypadku gdy wnioskodawca nie wniósł wymaganej opłaty za paszport lub za paszport tymczasowy;

6) w przypadku gdy nie została wyrażona zgoda na wydanie dokumentu paszportowego dla osoby małoletniej przez matkę i ojca tej osoby lub nie zostało przedłożone orzeczenie sądu rodzinnego wydane z uwagi na brak zgodności stanowisk matki i ojca osoby małoletniej, lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich na wydanie dokumentu paszportowego;

7) w przypadku niespełnienia warunków do wydania paszportu lub paszportu tymczasowego ze względu na ważny interes państwa, drugiego paszportu, paszportu tymczasowego albo paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego.

 

Odmowa wydania dokumentu paszportowego następuje w drodze decyzji. Od decyzji można odwołać się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie 14 dni od dnia dostarczenia decyzji wojewody.

Odwołanie od decyzji o odmowie wydania dokumentu paszportowego nie przysługuje w przypadku decyzji wydanej na wniosek sądu lub organu przygotowawczego (ust. 1 oraz ust. 2 cytowanego wyżej art. 54 ustawy).

 

Odmowa wydania dowodu osobistego

Przesłanki wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego zostały wskazane w art. 32 ustawy o dowodach osobistych:

 

Odmowa wydania dowodu osobistego może nastąpić w dwóch przypadkach, tj. kiedy:

1) zdjęcie dołączane do wniosku nie spełnia wymogów opisanych tu;

2) naruszone zostały inne przepisy ustawy, np.: wniosek składa osoba do tego nieuprawniona.

 

Podobnie jak w przypadku paszportu, od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do wojewody. Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia.

 

Zobacz więcej:

 

 

Anna Gawrylik (Powroty.gov.pl)


 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych.

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.