Powrót

Obywatelstwo mnogie a podróże

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2019-12-03

Polska nie zakazuje posiadania obywatelstwa innego kraju. Należy jednocześnie pamiętać, że obywatel Polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec Rzeczypospolitej Polskiej takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie.

Zgodnie z ustawą o obywatelstwie polskim, obywatel Polski nie może wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki.

Przekraczanie granicy

Obywatele posiadający obywatelstwo mnogie powinni przekraczać granicę państw, których są obywatelami na podstawie odpowiednich ważnych dokumentów tożsamości – paszportów, wydanych przez odpowiednie instytucje.

Jeżeli pomimo posiadania obywatelstwa polskiego, osoba będąca jednocześnie obywatelem innego państwa zdecyduje się na legitymowanie dokumentem podróży wydanym przez władze tego państwa, to powinna mieć na uwadze, iż w takiej sytuacji będą dotyczyły ją przy przekraczaniu granicy RP wymogi, jakie powinni spełnić obywatele państw trzecich. Może to się wiązać z ograniczonym czasem dozwolonego pobytu  na terenie Polski, którego przekroczenie może z kolei wiązać się z określonymi prawnie sankcjami.

Ograniczenia związane z posługiwaniem się zagranicznym dokumentem

Okazując zagraniczny dokument, obywatele polscy przy przekraczaniu granicy zewnętrznej państw strefy Schengen podlegają odpowiednim procedurom, m.in. otrzymują w paszporcie odcisk stempla stanowiącego potwierdzenie wjazdu na teren RP. W związku z tym obywatele krajów trzecich, których obowiązek wizowy nie dotyczy, mogą przebywać na terytorium RP i innych krajów strefy Schengen przez okres 90 dni w okresie 180-dniowym pod warunkiem posiadania ważnego dokumentu państwa obcego uprawniającego do przekraczania granicy i jednocześnie środki finansowe pozwalające na utrzymanie w okresie planowanego pobytu.

Jeżeli  osoba legitymująca się dokumentem podróży wydanym przez władze państwa trzeciego przy odprawie paszportowej powoła się na fakt posiadania polskiego obywatelstwa będzie musiała okazać polski dokumentu uprawniający do przekroczenia granicy.

W związku z tym planując podróż do Polski, posiadając jednocześnie obywatelstwo innego państwa, warto z odpowiednim wyprzedzeniem postarać się o dokument paszportowy gdyż zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 930, z późn. zm.), „przekraczanie granicy państwowej jest dozwolone na podstawie dokumentów uprawniających do jej przekraczania.”


Anna Gawrylik, Powroty.gov.pl

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim

 

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.