Powrót

Nowe przepisy dotyczące wwozu lub wywozu środków pieniężnych do lub z Unii Europejskiej

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-08-24

3 czerwca 2021 r. weszły w życie regulacje unijnego rozporządzenia 2018/1672 z 23 października 2018 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii Europejskiej lub wywożonych z UE, a także rozporządzenie wykonawcze do tego aktu, ustanawiające wzory niektórych formularzy oraz przepisy techniczne dotyczące skutecznej wymiany informacji na mocy tego rozporządzenia. Nowe regulacje rozszerzają obowiązki, m.in. osób przewożących pieniądze przez granicę.

Rozporządzenie 2018/1672 rozszerza obowiązki osób przemieszczających się przez granicę i obszary kontroli przeprowadzanych przez służby graniczne.

Dotyczy to przepływu środków pieniężnych w transporcie, np. pieniędzy wwożonych do Unii Europejskiej lub wywożonych z UE w przesyłkach pocztowych, kurierskich, cargo lub ładunkach kontenerowych.

Obowiązujące od 3 czerwca 2021 r. przepisy rozszerzają również pojęcie środków pieniężnych.

Można je podzielić na 4 kategorie:

  1. gotówkę,
  2. zbywalne papiery na okaziciela,
  3. towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości,
  4. określone typy kart przedpłaconych.

W przypadku gotówki limit przewozu to kwota 10 000 euro. Przewożąc wspomnianą równowartość tej kwoty (również w innej walucie) lub wartość wykraczającą poza ten limit, mamy obowiązek zgłoszenia tego faktu podczas kontroli granicznej.

Wiąże się to ze złożeniem deklaracji organom Służby Celno-Skarbowej lub organom Straży Granicznej. Sposób w jaki podróżujemy nie ma w tym przypadku znaczenia.

 

Zbywalne papiery na okaziciela

Zbywalne papiery na okaziciela umożliwiają ich posiadaczowi zażądanie zapłaty wskazanych w nich kwot finansowych bez poddawania się rejestracji lub wymienienia z nazwiska lub nazwy.

Przykładami takich środków są czeki podróżne oraz czeki, weksle lub przekazy pieniężne na okaziciela również podpisane, bez podawania nazwiska odbiorcy płatności, wystawione na fikcyjnego odbiorcę.

 

Wysoce płynne środki przechowywania wartości

Towary wykorzystywane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości prezentują wysoki stosunek wartości do ilości, dla których istnieje łatwo dostępny rynek handlu międzynarodowego, umożliwiający przeliczenie tych towarów na waluty przy często niewielkich kosztach transakcji.

Są to przede wszystkim monety o zawartości złota co najmniej 90% oraz kruszec w postaci sztabek, samorodków lub grudek o zawartości złota co najmniej 95,5%.

 

Karty przedpłacone

Karty przedpłacone to karty niespersonalizowane, które przechowują wartość pieniężną lub środki bądź zapewniające dostęp do takich wartości pieniężnych lub środków, które mogą być wykorzystane do celów transakcji płatniczych, zakupów towarów czy usług lub do wypłaty gotówki.

Nie są one powiązane z rachunkiem bankowym. Karty przedpłacone obejmują anonimowe karty przedpłacone, o których mowa w dyrektywie (UE) 2015/849.

 

Przesyłki w transporcie

W odniesieniu do przepływu środków pieniężnych w transporcie, na przykład środków pieniężnych wwożonych do Unii Europejskiej lub wywożonych z UE w przesyłkach pocztowych, przesyłkach kurierskich, przesyłkach cargo lub ładunkach kontenerowych, organy celno-skarbowe mają prawo wymagać od nadawcy, odbiorcy lub ich przedstawiciela składania deklaracji dotyczących ujawnienia środków pieniężnych bądź składania takich deklaracji w poszczególnych przypadkach, zgodnie z procedurami krajowymi.

 

Konsekwencje braku złożenia deklaracji

Brak złożenia deklaracji przewożonych środków pieniężnych przez osobę fizyczną lub ich nieujawnienie w transporcie, może spowodować ich czasowe zatrzymanie w drodze decyzji administracyjnej. Zatrzymanie może również nastąpić w przypadku podejrzeń związanych z działalnością przestępczą. Postępowanie wyjaśniające może trwać maksymalnie 90 dni.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Anna Gawrylik, Powroty.gov.pl

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 826).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 (Dz. Urz. UE L 284/6 z 12.11.2018).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków (Dz. U. Nr 126, poz. 875).

 

 

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.