Powrót

Zarejestrowanie pojazdu używanego sprowadzonego z państwa, które należy do Unii Europejskiej

 

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-23

Kiedy zarejestrować pojazd

Z dniem 1.01.2021 r. powrócił termin 30 dni na:

 • zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z zagranicy (teren UE).

Do pojazdów sprowadzonych z zagranicy do 31.12.2020 r. obowiązuje termin 180 dni na dokonanie powyższych czynności.

Kto może zarejestrować pojazd

 • właściciel pojazdu (jeśli pojazd ma współwłaścicieli - wszyscy powinni być obecni podczas rejestracji),
 • osoba, która może reprezentować firmę (właściciel lub pełnomocnik), jeśli pojazd jest własnością firmy,
 • osoba albo przedstawiciel firmy, któremu pojazd powierzyła zagraniczna osoba fizyczna lub prawna.

Sprawę można załatwić również przez pełnomocnika.

Należy pamiętać, że nie można poruszać się po drogach pojazdem, który nie jest zarejestrowany.

Co należy zrobić

 • zebrać wszystkie potrzebne dokumenty,
 • zrobić wszystkie potrzebne opłaty,
 • złożyć dokumenty w urzędzie.

Dokumenty można:

 • złożyć bezpośrednio w urzędzie,
 • wysłać pocztą,
 • złożyć przez internet - jeśli w urzędzie jest taka możliwość.

Urzędnik zarejestruje pojazd czasowo na 30 dni.

Co przygotować

 • wniosek o rejestrację pojazdu,
 • dowód własności pojazdu,
 • kartę pojazdu - jeśli pojazd już kiedyś był zarejestrowany w Polsce, a następnie został wywieziony do innego państwa, a teraz został sprowadzony z powrotem do Polski,
 • dokument, który potwierdzi pozytywny wynik badania technicznego pojazdu - jeden z poniższych:
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (zaświadczenie wydaje uprawniony diagnosta na stacji kontroli pojazdów,, jeśli dokonywana jest rejestracja pojazdu z kierownicą po prawej stronie, czyli przystosowanym do ruchu lewostronnego, należy posiadać zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego),
  • dowód rejestracyjny pojazdu wydany przez właściwą instytucją państwa członkowskiego, w którym będzie wpis potwierdzający wykonanie oraz termin badania technicznego,
  • inny dokument, który potwierdzi wykonanie oraz termin ważności badania technicznego (musi on być wydany przez uprawnioną instytucję państwa członkowskiego, która może wykonywać badania techniczne).

Pojazd bez ważnego badania technicznego nie może poruszać się po drogach,

 • dowód rejestracyjny,
 • potwierdzenia wszystkich opłat,
 • dokumenty dotyczące akcyzy - tylko w przypadku samochodów osobowych lub pojazdów rodzaju „samochodowy inny” (czterokołowiec lub czterokołowiec lekki) — jeden z wymienionych poniżej:
  • dokument, który potwierdzi zapłatę akcyzy za pojazd w Polsce,
  • dokument, który potwierdzi, brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, w szczególności zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy,
  • oświadczenie salonu sprzedaży, że salon ten posiada oryginał lub kopię dokumentu, który potwierdzi zapłatę akcyzy w Polsce.

Dokumenty w języku obcym należy dołączyć do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Nie ma konieczności tłumaczenia tylko dowodu rejestracyjnego, który został wydany w państwie UE w zakresie zawierającym kody ujednolicone na poziomie Unii Europejskiej.

Dokumenty musi przetłumaczyć tłumacz przysięgły albo polski konsul, z państwa z którego pojazd został sprowadzony. Jeżeli w Polsce nie ma tłumacza przysięgłego danego języka, tłumaczenie może zrobić tłumacz przysięgły z państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

Gdzie można zarejestrować pojazd

W wydziale komunikacji urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania, Może być to:

 • urząd starostwa powiatowego,
 • urząd miasta - osoby mieszkające w mieście na prawach powiatu,
 • urząd dzielnicy - osoby mieszkające w Warszawie.

Od 4 grudnia 2020 r. rejestracji pojazdu może dokonać również starosta właściwy ze względu na miejsce czasowego zamieszkania właściciela pojazdu.

Opłaty

 • 85 zł - opłata za dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych i nalepkę kontrolną na szybę pojazdu,
 • 13,50 zł - opłata za pozwolenie czasowe.

Opłaty za tablice rejestracyjne:

 • 80 zł — samochodowe,
 • 40 zł — motocyklowe,
 • 30 zł — motorowerowe,
 • 1 000 zł — indywidualne.

Inne opłaty:

 • 75 zł - oplata za kartę pojazdu,
 • 50 gr - opłata ewidencyjna, którą wnosi się za każdym razem za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu i nalepki kontrolnej.

Płatności można dokonać:

 • w kasie urzędu, w którym rejestrujesz pojazd,
 • przelewem na konto urzędu, w którym rejestrujesz pojazd.

Na czym polega rejestracja pojazdu i jaki jest termin realizacji

Rejestracja czasowa

Podczas pierwszej wizyty urzędnik zarejestruje pojazd czasowo na 30 dni. Przez ten czas urzędnik sprawdzi informacje o pojeździe i zapewni produkcję dowodu rejestracyjnego. Wnioskujący dostanie od urzędnika pozwolenie czasowe, tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną, które pozwalają swobodnie poruszać się po drogach.

Zazwyczaj urzędnik dokonuje czasowej rejestracji od razu. W wyjątkowych sytuacjach może to potrwać dłużej — jednak maksymalnie 14 dni. 

Właściwa rejestracja

W ciągu 30 dni kalendarzowych urzędnik zarejestruje pojazd na stałe, a wnioskujący dostanie właściwe dokumenty. Należy pamiętać, że czasowa rejestracja obowiązuje 30 dni. Jeśli urząd w tym czasie nie zarejestruje pojazdu na stałe - należy pojść do urzędu, żeby wydłużył czasową rejestrację na kolejne 14 dni. Jeśli minie termin czasowej rejestracji - a pojazd wciąż nie będzie zarejestrowany na stałe - nie można poruszać się nim po drogach. Zazwyczaj urzędy informują, że pojazd jest już zarejestrowany na stałe i można odebrać dowód rejestracyjny.

Obecnie czasowa rejestracja oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Jeśli urząd w tym czasie nie zarejestruje pojazdu na stałe - należy pójść do urzędu, żeby wydłużył czasową rejestrację na kolejne 14 dni. Jeśli minie termin czasowej rejestracji - a pojazd wciąż nie będzie zarejestrowany na stałe - nie można poruszać się nim po drogach. Zazwyczaj urzędy informują, że pojazd jest już zarejestrowany na stałe i można odebrać dowód rejestracyjny. Decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny należy odebrać w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o rejestrację pojazdu.

Urzędnik może odmówić rejestracji pojazdu (gdy na przykład nie zostaną złożone wszystkie dokumenty albo złożono kopię jakiegoś dokumentu zamiast oryginału).

Decyzję urzędnik wydaje w formie pisemnej. Od decyzji urzędnika można się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Informację o tym, jak się odwołać, znajduje się w decyzji otrzymanej od urzędnika.

Warto wiedzieć

W Polsce mogą być złomowane samochody, zarejestrowane w innych krajach Unii Europejskiej bez konieczności rejestrowania ich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Po dostarczeniu  pojazdu  do stacji demontażu, przedsiębiorca wystawia zaświadczenie o przyjęciu pojazdu do demontażu w trzech egzemplarzach. Pierwszy egzemplarz jest przeznaczony dla właściciela pojazdu, drugi dla stacji demontażu, trzeci jest przekazywany do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie w przypadku kiedy samochód jest zarejestrowany na terenie innego niż Polska, kraju Unii Europejskiej.

Z takim zaświadczeniem i odpowiednim wnioskiem właściciel pojazdu zgłasza się do właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania organu rejestrującego pojazdy w celu wyrejestrowania pojazdu. W przypadku, kiedy pojazd nie jest zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie ma takiego obowiązku.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późń. zm. )

Aktualizacja: Ministerstwo Infrastruktury

 

Niezbędne dokumenty