Powrót

Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-10-10

Najważniejszym sposobem nabycia obywatelstwa polskiego jest jego nadanie przez Prezydenta RP. Ustawa o obywatelstwie polskim przyznaje temu trybowi wyższość wobec innych postępowań w sprawie uzyskania polskiego obywatelstwa.

Tym, co odróżnia postępowanie w sprawie nadania polskiego obywatelstwa od innych procedur w sprawie obywatelstwa RP, jest fakt, że sprawy o nadanie obywatelstwa nie są rozstrzygane w drodze decyzji administracyjnej, ale w ramach szczególnego trybu (Konstytucja RP) jakim jest postanowienie Prezydenta RP.

W postępowaniu o nadanie obywatelstwa nie stosuje się również przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, za wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń korespondencji. Postępowanie w tych sprawach jest postępowaniem odrębnym, indywidualnym, określanym przez Prezydenta RP.

Jednocześnie, rozstrzygnięcia Prezydenta RP w sprawach o nadanie obywatelstwa mają charakter uznaniowy, nie wymagają uzasadnienia i nie podlegają zaskarżeniu/odwołaniu.

 

Gdzie złożyć wniosek o nadanie polskiego obywatelstwa?

Osoby zamieszkałe w Polsce wnoszą wniosek za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, a zamieszkałe za granicą – za pośrednictwem konsula, osobiście lub korespondencyjnie z urzędowo poświadczonym podpisem.

 

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o nadanie polskiego obywatelstwa?

Rodzaj dokumentacji oraz ilość załączników może różnić się w zależności od indywidualnej sytuacji osób wnioskujących. Na liście podstawowych dokumentów znajdują się m.in.: wniosek, zdjęcie biometryczne, odpisy polskich aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa), dokumenty wstępnych (rodziców, dziadków, dalszych krewnych), pod warunkiem, że posiadali lub posiadają obywatelstwo polskie, są albo byli osobami narodowości polskiej (wraz z dokumentami potwierdzającymi stopień pokrewieństwa), dane dokumentu podróży lub dowodu osobistego potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, ważną kartę pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydane przez Wojewodę Mazowieckiego.

Dane i informacje umieszczane we wniosku o nadanie obywatelstwa powinny być potwierdzone dokumentami, które te dane i informacje poświadczają.

 

Jak przebiega procedura nadania polskiego obywatelstwa?

Organ, do którego wpłynął wniosek przekazuje go wraz ze swoją opinią do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Minister przed przekazaniem wniosku Prezydentowi RP, zwraca się do Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby również do innych organów, o udzielenie informacji, które mogą mieć istotne znaczenie w sprawie nadania obywatelstwa. Po uzyskaniu informacji, minister przekazuje dokumentację wraz ze swoją opinią Prezydentowi RP.

Jeżeli na podstawie dokumentów wojewoda, konsul, minister właściwy do spraw wewnętrznych lub Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uznają, że cudzoziemiec może już posiadać polskie obywatelstwo, z urzędu bądź na wniosek przeprowadza się postępowanie w sprawie potwierdzenia posiadania polskiego obywatelstwa, a sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego nie nadaje się dalszego biegu.

Jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek o nadanie polskiego obywatelstwa, a w tym samym czasie prowadzone jest wobec niego postępowanie w sprawie o uznanie za polskiego obywatela lub o przywrócenie obywatelstwa polskiego, ulegają one umorzeniu na rzecz postępowania w sprawie nadania obywatelstwa.

 

Jak długo trwa procedura?

Prezydent RP nie jest zobowiązany żadnymi terminami.

Każda ze spraw rozpatrywana jest indywidualnie.

 

Warto wiedzieć!                                                                                                                                       Nadanie obywatelstwa polskiego jednemu z rodziców obejmuje również małoletnie dziecko, które pozostaje pod jego władzą rodzicielską, gdy drugi z rodziców złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na nabycie obywatelstwa lub gdy drugi z rodziców władzy rodzicielskiej nie posiada.     Od małoletnich, którzy ukończyli 16 lat wymaga się oświadczenia o wyrażeniu zgody na nadanie polskiego obywatelstwa.

 

 

Anna Gawrylik (Powroty.gov.pl)

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim