Powrót

Małżonek obywatela polskiego (obywatel UE) – przyjazd do Polski i pobyt w RP

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-09-19

Obywatele Unii Europejskiej korzystają ze swobodnego przepływu osób i ich podróże po krajach strefy Schengen przebiegają bez żadnych formalności (do kilku krajów UE, nienależących do strefy Schengen, z zachowaniem minimum formalności przy przekraczaniu granicy). Czy zatem małżonek obywatela polskiego, który jest obywatelem jednego z krajów UE, chcąc przyjechać do Polski i zostać tu na dłużej lub na stałe, powinien gdzieś zgłosić taki zamiar? Odpowiadamy.

 

Podróżowanie obywateli UE po krajach Unii Europejskiej, a zwłaszcza państw strefy Schengen jest niezwykle proste. Praktycznie nie ma granic. Nie potrzebne są też wizy, a nawet paszporty. Wystarczy dokument tożsamości, który potwierdzi obywatelstwo jednego z państw członkowskich.

Sytuacja zmienia się, gdy cudzoziemiec z innego kraju Unii Europejskiej chce pozostać na dłużej – ponad 3 miesiące – w innym unijnym kraju UE. Warto również dodać, że w rozumieniu ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin obywatelem Unii Europejskiej jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegii, Lichtensteinu, Islandii) oraz obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.

Jeżeli obywatel UE chce pozostać dłużej niż 3 miesiące w innym kraju Unii, ma obowiązek zarejestrowania swojego pobytu. Zgodnie z przepisami ww. ustawy organem właściwym w sprawach zarejestrowania pobytu lub unieważnienia zarejestrowania pobytu, wymiany lub wydania nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, wydania, wymiany lub unieważnienia karty pobytowej jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela UE (art. 39).

Z obowiązku rejestracji pobytu nie są zwolnieni również małżonkowie. Tak więc, jeżeli obywatel polski weźmie ślub za granicą z obywatelem innego państwa UE i będzie chciał przyjechać do Polski z małżonkiem i przebywać tu dłużej niż 3 miesiące, małżonek (cudzoziemiec) będzie musiał zarejestrować swój pobyt, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium RP.

Zgodnie z ww. ustawą obywatelowi UE przysługuje prawo pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku gdy spełnia jeden z warunków (art. 16). Jednym z tych warunków jest bycie małżonkiem obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Małżonek obywatela polskiego może zatem złożyć wniosek o rejestrację swojego pobytu, ze względu na małżeństwo.

 

Wniosek o rejestrację pobytu

 

Wniosek o rejestrację pobytu cudzoziemiec składa do wojewody (urzędu wojewódzkiego) właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu. 

 

Wniosek powinien zawierać:

  • 1 egzemplarz wniosku wypełnionego czytelnie w języku polskim,
  • ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
  • 4 fotografie.

Dodatkowo, jeżeli rejestracja pobytu odbywa się ze względu na małżeństwo należy dołączyć dokument potwierdzający zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim.

 

Przydatne informacje:

  1. Wniosek należy złożyć w języku polskim na urzędowym formularzu.
  2. Dokumenty sporządzone w języku obcym, dołączone do wniosku, należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
  3. Przy odbiorze zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE okazuje się ważny dokument podróży, gdy odbioru dokonuje pełnomocnik wnioskodawcy – także pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia lub karty. Obywatel UE może okazać inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.
  4. W przypadku utraty zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydaje się nowe zaświadczenie.

 

Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu małżeństwa w polskim rejestrze stanu cywilnego

 

Jeżeli małżeństwo zostało zawarte za granicą i małżonkowie chcą (nie ma obowiązku) zarejestrować swój akt małżeństwa w Polsce mogą to zrobić zarówno za granicą (w polskim konsulacie, przykład: https://www.gov.pl/web/hiszpania/transkrypcja-zagranicznego-aktu-malzenstwa), jak i w Polsce w dowolnym urzędzie stanu cywilnego (przykład: https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/5857/akt-malzenstwa-transkrypcja-zagranicznego-aktu-malzenstwa-przeniesienie-zagranicznego-aktu-malzenstwa-do-rejestru-stanu-cywilnego).

 

Więcej na ten temat piszemy na naszym portalu w tym miejscu.

 

Obywatelstwo polskie

 

Cudzoziemiec, nie tylko z UE i nie tylko małżonek obywatela polskiego, może ubiegać się o polskie obywatelstwo. Cudzoziemiec (obywatel Unii Europejskiej), który chce uzyskać polskie obywatelstwo, powinien złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego do prezydenta RP.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Wojciech Napora (Powroty.gov.pl)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.

Urząd Miejski we Wrocławiu.