Powrót

Legitymacje szkolne dla uczniów i nauczycieli polonijnych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-16

Uzyskanie legitymacji dla uczniów i nauczycieli polonijnych umożliwia ustawa dotycząca uprawnień do zniżek dla dzieci i młodzieży uczących się języka polskiego i zdobywających wiedzę o Polsce poza granicami kraju, która weszła w życie w kwietniu 2017 r.

Legitymację może otrzymać każdy uczeń do ukończenia 18. roku życia, który uczy się języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim. Nie ma konieczności nauki wszystkich przedmiotów jednocześnie.

Uprawnienie to zależy od rodzaju szkoły, do której uczęszcza uczeń bądź w której zatrudniony jest nauczyciel.

Legitymacje przysługują uczniom czterech rodzajów szkół. Są to:

  • szkoły prowadzone przez organizacje społeczne zarejestrowane w bazie danych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,
  • szkoły w systemach oświaty innych państw,
  • sekcje polskie funkcjonujące w systemach oświaty innych państw,
  • szkoły europejskie. 

 

W przypadku szkół prowadzonych przez organizacje społeczne (zwanych także szkołami polonijnymi, społecznymi, sobotnio-niedzielnymi lub uzupełniającymi) warunkiem przyznawania legitymacji jest fakt dokonania wpisu szkoły do bazy szkół prowadzonej przez ORPEG, nie później niż 12 miesięcy przed dniem wystąpienia z wnioskiem o wydanie legitymacji.

 

Ważne! Uczniowie szkół niezarejestrowanych nie mogą otrzymać legitymacji.

 

Do jakich zniżek uprawnia legitymacja szkolna wydana uczniom i nauczycielom polonijnym?

Legitymacja ucznia uprawnia do zakupu ulgowych biletów. Wysokość ulgi to:

  • 37% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, lub
  • 49% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych.

 

Legitymacja nauczyciela daje prawo do 33% zniżki przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych oraz środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych.

Dokument daje też prawo do skorzystania z ulgowych biletów wejściowych do muzeów i parków.

 

Warto wiedzieć! Legitymacja jest ważna jedynie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport). Brak dokumentu uniemożliwia skorzystanie z ulgi. W przypadku wykupienia biletu ulgowego, może to skutkować nałożeniem kary za brak dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi.

 

Jak złożyć wniosek o wydanie legitymacji?

W przypadku dzieci i młodzieży wniosek składa rodzic lub opiekun prawny za pośrednictwem szkoły, w której dziecko pobiera naukę. Wniosek można także złożyć indywidualnie w konsulacie właściwym ze względu na siedzibę szkoły.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzają naukę języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim. Jeśli wniosek składany jest za pośrednictwem szkoły, to szkoła potwierdza konsulowi dane swoich uczniów.

Szkoła może potwierdzić fakt nauki na wniosku składanym przez rodziców.

 

Odbiór legitymacji

Jeżeli wniosek składany jest przez szkołę, w niej również należy odebrać dokument. Jeżeli wniosek składany jest u konsula, legitymację odbieramy w konsulacie.

 

Jak długo ważna jest legitymacja?

Legitymacje są wydawane na okres roku szkolnego, z datą ważności upływającą ostatniego dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się kolejny rok szkolny w danym państwie.

Przykładowo, jeśli rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia, to legitymacja zostanie wydana z datą ważności do 30 września kolejnego roku. 

Jeżeli uczeń kontynuuje naukę, jego legitymacja zostanie przedłużona na kolejny rok szkolny na wniosek jego rodziców lub opiekunów prawnych.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronach internetowych polskich przedstawicielstw na świecie.

 

 

Anna Gawrylik (Powroty.gov.pl)

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego