Rodzina Rodzina

Powrót

Kto może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy po bracie zmarlym w UK?

Mój brat zmarł w Wielkiej Brytanii. Był zatrudniony w fabryce przez agencję, posiadał tam ubezpieczenie zdrowotne. Czy o zasiłek pogrzebowy mogą się starać moi rodzice w Wielkiej Brytanii, czy taki zasiłek należy im się w Polsce? Czy jest możliwy zwrot kosztów przewiezienia ciała do kraju?

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 1 oraz art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 39, poz. 535 ze zm.) z polskiego ustawodawstwa zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

1. osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty,
2. osoby mającej ustalone prawo do emerytury pomostowej,
3. ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
4. osoby mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
5. osoby, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
6. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-4
7. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
8. cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych pobierającej świadczenie pieniężne,
9. osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
10. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 9,
11. osoby pobierającej rentę socjalną,
12. osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
13. osoby pobierającej rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
14. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 13.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.

Za członka rodziny uważa się m.in. dzieci własne; dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione; przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka; wnuki i rodzeństwo; małżonek (wdowa i wdowiec); rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Jako koszty pogrzebu przyjmuje się koszty powstałe od chwili śmierci osoby, po której przysługuje zasiłek do chwili zakończenia ceremonii pogrzebowej w miejscu pochówku, w tym koszty przewiezienia ciała do Polski.

Dokumentami do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku pogrzebowego z ustawodawstwa polskiego są:

  • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12),
  • skrócony odpis aktu zgonu,
  • oryginalne rachunki poniesionych kosztów pogrzebu,
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowody osobiste, zawierające wymagane dane),
  • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (w przypadku gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej), nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących.

Ponadto z posiadanych przez ZUS informacji wynika, że z ustawodawstwa brytyjskiego świadczenie o charakterze zasiłku pogrzebowego przysługuje po śmierci małżonka. O wyjaśnienie wątpliwości związanych z prawem do przysługującego z ustawodawstwa brytyjskiego świadczenia o charakterze zasiłku pogrzebowego lub o wydanie w tej sprawie decyzji można wystąpić ( również w języku polskim) do brytyjskiej instytucji łącznikowej:

Department for Work and Pension (DWP)
The Pension Service
International Pension Centre
Tyneview Park
Newcastle-Upon-Tyne
NE 98 1BA England
tel. +44 191 218 77 77 lub +44 191 218 78 78
fax: +44 191 218 72 93

http://www.dwp.gov.uk


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.