Powrót

Kto może ubiegać się o dotację

Tagi: Firma, Dotacje

Osoba planująca rozpoczęcie działalności gospodarczej może na ten cel pozyskać aż do 40 tys. zł z UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

O bezzwrotną dotację na założenie własnej firmy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” mogą ubiegać się osoby, które przez okres roku przed przystąpieniem do projektu nie miały zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz nie mają zaległości w opłacie podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Nie może też toczyć się przeciwko nim postępowanie sądowe, administracyjne albo egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań.

Wsparcie to skierowane jest przede wszystkim do:

 • osób, które mają największe trudności związane z wejściem
  i utrzymaniem się na rynku pracy; pozostają bez pracy przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat,
 • kobiet (w tym powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
 • osób do 25. roku życia,
 • osób niepełnosprawnych,
 • osób po 45. roku życia,
 • osób zamieszkujących gminy wiejskie i miejsko-wiejskie,
 • mieszkańców miast do 25 tys. mieszkańców zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.

W celu ustalenia czy dana osoba spełnia wymogi, żeby móc ubiegać się o dotację należy skontaktować się z instytucją realizującą dany projekt, w ramach którego chciałaby otrzymać pomoc. Projektów realizowanych jest bardzo dużo, każdy z nich przewiduje inną grupę docelową.


Pomoc w ramach tego działania może polegać na:

 • doradztwie oraz szkoleniach z wiedzy niezbędnej do założenia
  i prowadzenia działalności gospodarczej (np. w zakresie podatków, ubezpieczenia, prawa pracy, obowiązków BHP, prawa handlowego, marketingu itp.),
 • przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 000 zł dla uczestnika projektu (lub 20 000 zł
  w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej),
 • finansowym wsparciu pomostowym wypłacanym w okresie do
  6 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach do 12 miesięcy).

Od czego zacząć
Procedurę starania się o dotację należy zacząć od zgłoszenia się do właściwej instytucji pośredniczącej. Instytucje te zajmują się m.in. wyborem osób, które otrzymają wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wypłatą wsparcia finansowego, kontrolą prawidłowości wydawania otrzymanego wsparcia finansowego.

Instytucjami realizującymi projekty w ramach Działania 6.2 mogą być np. organizacje pozarządowe, inkubatory przedsiębiorczości, instytucje otoczenia biznesu, instytucje szkoleniowe, samorządy, szkoły wyższe, które w drodze konkursu złożą wniosek o dofinansowanie projektu do wojewódzkiego urzędu pracy w danym regionie.

Warto wiedzieć
Żeby sprawdzić inne formy wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przeczytaj o instytucjach wspierających przedsiębiorców, w tym w pozyskaniu środków unijnych.
Sprawdź również, o jakie dotacje z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności możesz starać się w powiatowym urzędzie pracy. Pamiętaj, nie możesz jej połączyć z dotacją z PO KL Działanie 6.2.


Gdzie szukać informacji
Dodatkowych informacji na temat możliwości uzyskania dotacji
w ramach działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia” można szukać w trzech miejscach:

Program na lata 2014-2020

Na poziomie krajowym z polityki spójności w latach 2014-2020 realizowanych będzie 5 tematycznych programów operacyjnych:

 • Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 • Wiedza Edukacja Rozwój
 • Inteligentny Rozwój
 • Polska Cyfrowa 
 • Program dla Polski Wschodniej
 • Pomoc Techniczna 

Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) będzie wspierać następujące obszary:

 • zatrudnienie i mobilność pracowników,
 • włączenie społeczne i walkę z ubóstwem,
 • inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,
 • wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.

Projekt Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020

PO WER będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).