Powrót

Zawarcie małżeństwa przed Konsulem RP

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-09-06

Wśród wielu funkcji jakie pełni Konsul RP znajduje się, m.in. ta, która dotyczy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Co ważne, w urzędzie konsularnym małżeństwo mogą zawrzeć wyłącznie obywatele polscy.

 

Aby mogło dojść do zawarcia małżeństwa przed Konsulem RP, konieczne jest dopełnienie odpowiednich formalności.

W związku z zawarciem małżeństwa konieczna jest dwukrotna wizyta w urzędzie konsularnym:

  • pierwsza – związana ze złożeniem zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i przedłożeniem wymaganej dokumentacji (na miesiąc przed datą planowej uroczystości);
  • druga – związana ze złożeniem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

 

Niezbędne dokumenty

Osobiste stawiennictwo przed konsulem związane jest z przedstawieniem do wglądu dokumentu tożsamości oraz złożeniem następujących załączników:

  • zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  • odpisu aktu urodzenia, a w przypadku osób uprzednio pozostających w związku małżeńskim odpisu aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu nieistnienia albo odpisu aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa (w przypadku jeżeli rozwód został orzeczony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, należy go najpierw zarejestrować w Polsce);
  • jeżeli wymagają tego przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy – zezwolenia sądu na zawarcie małżeństwa (np. w przypadku zawierania związku małżeńskiego przez kobietę, która ukończyła 16 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat);
  • jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika - zezwolenia sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwa;
  • kserokopie paszportów lub dowodów osobistych świadków (dokumenty muszą być ważne w wyznaczonej dacie ślubu);
  • listę imienną gości. Ilość gości, którzy mogą uczestniczyć w ceremonii zależy od pomieszczeń urzędów konsularnych.

 

Pozostałe wymagania formalno-prawne

Co ważne, świadkowie nie muszą posiadać obywatelstwa polskiego, ale powinni znać język polski lub uczestniczyć w ceremonii z udziałem tłumacza.

Jeżeli konsul uzna, że małżeństwo może być zawarte w wyznaczonej dacie i miejscu, odbywa się ceremonia ślubu, podczas której osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo składają przed konsulem oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński.

Opłaty konsularne za przygotowanie dokumentacji w sprawie zawarcia małżeństwa przed konsulem, sporządzenie protokołu ze złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz zorganizowanie uroczystości w urzędzie konsularnym wynoszą łącznie 500,00 EUR lub ich równowartość w innej walucie.

Małżeństwo zawarte przed konsulem rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla m. st. Warszawy w oparciu o otrzymany od konsula protokół złożenia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

 

Anna Gawrylik, Powroty.gov.pl

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne.

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy.