Powrót

Kiedy Konsul RP odmawia wydania wizy?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-08-28

Cudzoziemcy z krajów trzecich, którzy zamierzają podróżować do Polski potrzebują ważnego dokumentu podróży (paszportu) oraz wizy, jeżeli jest wymagana.

Wizy wydają polskie placówki konsularne w kraju pobytu cudzoziemca. W przypadku gdy w danym kraju nie ma polskiej placówki konsularnej, należy udać się do tej, która podlega jej terytorialnie.

Czy cudzoziemiec zawsze otrzymuje wizę?

Odpowiedź brzmi „nie”. To, czy cudzoziemiec uzyska wizę zależy w dużej mierze od wiarygodności określonego we wniosku celu podróży, dokumentów, które przedkłada lub tego, czy posiada wystarczające środki na utrzymanie i pokrycie kosztów zakwaterowania podczas pobytu w Polsce.

 

Jaki przepis określa kiedy następuje odmowa wydania wizy?

Podstawy odmowy wydania wizy krajowej zawarte są w art. 65 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r o cudzoziemcach (Dz.u. 2013, poz. 1650 z późn. zm.)

Stanowi on, że wydania wizy krajowej odmawia się cudzoziemcowi, gdy zachodzi nawet jedna ze wskazanych w nim przesłanek:

 • cudzoziemiec posiada aktualny wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany, jego dane znajdują się w SIS (System Informacyjny Schengen) w celu odmowy wjazdu i pobytu lub wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemiec nie posiada wystarczających środków finansowych na czas planowanego pobytu oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli mu pozwolenia na wjazd, lub nie ma możliwości uzyskania takich środków zgodnie z prawem;
 • cudzoziemiec nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego lub medycznego;
 • cudzoziemiec w postępowaniu w sprawie uzyskania wizy wykorzystał nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył dokumenty zawierające takie dane, zeznał nieprawdę lub ją zataił, wykorzystał, podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako autentycznego;
 • cudzoziemiec nie uzasadnił celu lub warunków planowanego pobytu;
 • wobec cudzoziemca zachodzą uzasadnione wątpliwości co do zamiaru opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy;
 • zachodzą uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności złożonych przez cudzoziemca oświadczeń odnośnie celu jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na dostępne organowi dowody lub obiektywne okoliczności wskazujące na to, że cel pobytu cudzoziemca mógłby być inny niż deklarowany.

Jeżeli wnioskujący cudzoziemiec ubiega się o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej, odbycia stażu bądź wolontariatu, konsul może odmówić jej wydania jeżeli:

 • jednostka/podmiot prowadzący działa głównie w celu ułatwiania niezgodnego z prawem wjazdu lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemiec ubiega się o wydanie kolejnej wizy krajowej w tym celu, a okoliczności sprawy wskazują, że wcześniej wydana wiza była wykorzystana w innym niż deklarowany celu lub gdy cudzoziemiec został skreślony z listy studentów lub doktorantów.

W przypadku organizatorów stażu/wolontariatu uwzględnia się również czy:

 • są one zarządzane lub kontrolowane przez osobę fizyczną, która popełniła wykroczenie wymienione w art. 120 (ust. 1 oraz ust. 3-5) ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. została ukarana za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca lub żądanie korzyści majątkowej w zamian za uzyskanie zezwolenia na pracę lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy przez cudzoziemca, również poprzez celowe wprowadzenie w błąd jak też skazana za przestępstwo, o którym mowa w art. 218-221 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, tj. złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracownika, niezgłoszenie osoby wykonującej pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego, narażenie życia albo zdrowia pracownika, niezawiadomienie o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej pracownika;
 • dopełniają oni obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, nie zalegają z uiszczeniem podatków lub nie prowadzą działalności gospodarczej, z którą staż lub wolontariat mają być związane;
 • ogłoszono upadłość organizatora stażu bądź wolontariatu lub są oni likwidowani.

 

W jakim terminie wydaje się wizę?

Wizę krajową lub Schengen z adnotacją "student", lub w celu prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych, odbycia stażu lub udziału w programie wolontariatu europejskiego wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających jej wydanie, a w przypadku gdy minister właściwy do spraw zagranicznych albo konsul zwraca się do Szefa Urzędu o przekazanie informacji o przesłankach odmowy wydania wizy krajowej - w terminie 5 dni od dnia przekazania przez Szefa Urzędu tej informacji.

Warto wiedzieć

Jeżeli do wniosku nie dołączono wszystkich wymaganych dokumentów, wnioskodawcy przysługuje prawo do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu i pobytu, wizę krajową można wydać tylko biorąc pod uwagę powody leżące u podstaw decyzji państwa obszaru Schengen, które dokonało wpisu do Systemu Informacyjnego Schengen, oraz uwzględniając zagrożenia, o których mowa w art. 27 lit. d rozporządzenia nr 2018/1861, jakie może powodować obecność danego cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen.

Przepisu ust. 1 pkt 9 (zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego zamiaru opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy) nie stosuje się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium RP jest podjęcie lub kontynuacja studiów, prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, odbycie stażu lub udział w programie wolontariatu europejskiego.

Przepisów ust. 1 pkt 3 i 4 (nie posiada on wystarczających środków finansowych/ubezpieczenia zdrowotnego) nie stosuje się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest realizacja zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną udzielonego członkowi rodziny cudzoziemca, o którym mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy o cudzoziemcach.

 

Anna Gawrylik (Powroty.gov.pl)

 

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r o cudzoziemcach (Dz.u. 2013, poz. 1650 z późn. zm).