Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza

Powrót

Jakich formalności muszę dopełnić, aby otworzyć przedszkole w Polsce?

Zainteresowana jestem otworzeniem prywatnego przedszkola. Jakich formalności należy dopełnić w tym względzie?

W Polsce istnieje możliwość założenia przedszkola przez osoby fizyczne i prawne. Nazwanie placówki „przedszkolem” niesie za sobą szereg wymogów, które stoją przed przyszłym właścicielem. Dotyczą one m.in. odpowiedniego lokalu, zapewniającego bezpieczne i  higieniczne warunki dzieciom jak i  pracownikom. W związku z  tym wymagane są opinie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Straży Pożarnej oraz architekta z  Urzędu Dzielnicy  lub Gminy.

Organ prowadzący przedszkole musi opracować statut przedszkola, w który musi zawierać nazwę, typ lub cel przedszkola oraz jego zadania, dane osoby prowadzącej przedszkole, organy przedszkola oraz zakres ich zadań, organizację przedszkola, prawa i obowiązki pracowników przedszkola oraz dzieci w tym przypadki, w których dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków przedszkola, sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola, zasady przyjmowania dzieci do przedszkola. Szczegółowe wymogi lokalowe przyszłego przedszkola precyzuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 13 czerwca 2008 roku.

Osoba, która chce założyć przedszkole niepubliczne może korzystać z  rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. o ramowym statucie przedszkola publicznego, ale powinna uwzględnić specyfikę własnej placówki. Od dyrektora i nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych wymagane są kwalifikacje zgodnie z postanowieniem ustawy Karta Nauczyciela oraz aktów wykonawczych. Komplet dokumentów składa się, przy zgłoszeniu przedszkola do ewidencji w urzędzie miasta lub gminy, w której przedszkole będzie funkcjonowało. Urząd miasta lub gminy wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji osobie zainteresowanej i przesyła do  wiadomości stosownego Kuratorium Oświaty. Tam też uzyskać można kolejne informacje.  

Przedszkola niepubliczne zobowiązane są do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Kadra pedagogiczna musi dokonać wyboru programu dla przedszkola, ale w placówce może być również realizowany program autorski. Szczegółowe informacje dotyczące założenia przedszkola można znaleźć w ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991r. w rozdziale 8. Natomiast informacje w sprawie tworzenia i organizowania oraz sposobu działania innych form wychowania przedszkolnego reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. Taka forma może mieć do 25 podopiecznych.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.