Rodzina Rodzina

Powrót

Jaka jest procedura zrzeczenia się obywatelstwa polskiego?

Jaka jest procedura zrzeczenia się obywatelstwa polskiego?

Obywatel polski może zrzec się obywatelstwa polskiego na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego następuje w formie postanowienia.
Wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez małoletniego pozostającego pod wyłączną władzą rodzicielską osoby lub osób nie posiadających obywatelstwa polskiego następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych (w przypadku braku porozumienia między przedstawicielami ustawowymi każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu).

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek skierowany do Prezydenta RP, sporządzony czytelnie w języku polskim, na formularzu urzędowo określonym;
 • zdjęcie biometryczne;
 • oświadczenie własnoręcznie napisane i czytelnie podpisane, ze przeciwko Wnioskodawcy nie toczy się postępowanie sądowe
 • oryginał aktualnego tj. nie starszego niż 3 miesiące, odpisu zupełnego aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego;
 • posiadane dokumenty potwierdzające że wnioskodawca jest obywatelem polskim: (np. kopia wszystkich zapisanych stron dowodu osobistego lub polskiego paszportu, decyzja właściwego wojewody stwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania;
 • aktualnie wydany odpis aktu małżeństwa w oryginale wydany przez polski urząd stanu cywilnego;
 • poświadczona urzędowo kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małżonka wnioskodawcy.

Jeżeli wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego obejmuje małoletnie dziecko należy dodatkowo dołączyć:

 • zdjęcie biometryczne małoletniego;
 • oryginał aktualnego tj. nie starszego niż 3 miesiące, odpisu zupełnego aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody drugiego z rodziców na utratę przez dziecko obywatelstwa polskiego, przed właściwym wojewodą lub konsulem RP (art. 9 ustawy);
 • pisemną zgodę dziecka na utratę przez dziecko obywatelstwa polskiego, jeżeli dziecko objęte wnioskiem ukończyło 16 lat (art. 8 ustawy).

Opłaty

Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego: $ 471. Przyjęcie oświadczenia w trybie art. 9 ust 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161): $ 40. Opłaty należy wnosić w formie gotówki lub money order wystawionego na Embassy of Poland. Opłaty konsularne są pobierane z góry i nie są zwracane, niezależnie od wyniku postępowania.

Podstawa prawna

 • Art. 46 – 54 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161) oraz przepisy rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzoru zawiadomienia o treści postanowienia w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (Dz. U. z 2012 r., poz. 928)

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.