Powrót

Jak uzyskać poświadczenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-04-19

Zdarza się, że w trakcie procedury administracyjnej dodatkowym dokumentem, wymaganym do jej prawidłowego przeprowadzenia, jest potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego. Dzieje się tak, na przykład w sytuacji, w której obywatel Polski, którego dokumenty tożsamości utraciły ważność wiele lat temu, wystąpi za granicą z wnioskiem o wydanie nowego paszportu.

 

Jeżeli okaże się, że na podstawie danych w przedłożonych dokumentach lub zawartych w dostępnych konsulowi, ewidencjach i rejestrach nie można ustalić tożsamości i obywatelstwa danej osoby lub dane te budzą wątpliwości albo występują w nich rozbieżności, konsul może poprosić o przedłożenie dodatkowych dokumentów. Jednym z nich może być poświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 

Kto wydaje poświadczenie i jak je uzyskać?

Dokument poświadczenia wydaje wojewoda. Jeżeli przebywamy za granicą wniosek wraz z wymaganą dokumentacją może przyjąć i przekazać wojewodzie Konsul RP.

Dokumentacja, jaką należy dołączyć do wniosku, może różnić się w zależności od sytuacji osoby, która się o nie stara. W przypadku wspomnianym we wstępie są to:

 • wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego,
 • dokumenty istotne dla ustalenia posiadania obywatelstwa polskiego, w szczególności akty stanu cywilnego oraz
 • dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie rodziców/dziadków (akt urodzenia, małżeństwa, metryka chrztu,
 • kopie polskich dokumentów rodziców lub dziadków itp.). W przypadku zmiany nazwiska – kopia dokumentów potwierdzających ten fakt (akt małżeństwa, akt zmiany imienia lub nazwiska, itp.),
 • oryginał aktualnego dokumentu tożsamości wraz ze stronami zawierającymi adnotacje urzędowe (do wglądu),
 • jeśli osoba urodziła się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – musi przedstawić pełny akt urodzenia zawierający nazwiska rodziców,
 • akt stanu cywilnego stwierdzający stan cywilny (akt zawarcia małżeństwa, dokument rozwodowy lub akt zgonu współmałżonka).

 

O dokumentach

Załączane dokumenty muszą spełniać określone warunki:

 • wniosek wypełnia się wyłącznie w języku polskim;
 • kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez konsula;
 • wszystkie dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula;
 • w przypadku niektórych dokumentów pochodzących z krajów Unii Europejskiej, zamiast tłumaczenia można dołączyć wielojęzyczny standardowy formularz wydany przez urząd zagraniczny na podstawie rozporządzenia 2016/1191;
 • dokumenty pochodzące z krajów UE i nieobjęte zakresem rozporządzenia 2016/1191 powinny zostać opatrzone klauzulą apostille;
 • dokumenty pochodzące spoza UE powinny zostać opatrzone klauzulą apostille:
  • w przypadku krajów będących stronami Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. albo zostać zalegalizowane przez polskiego konsula;
  • w przypadku pozostałych krajów.

 

W jaki sposób poświadczenie zostanie dostarczone?

Dokument można odebrać osobiście lub może być on dostarczony listownie. Formę odbioru należy ustalić podczas wizyty w konsulacie.

 

Anna Gawrylik, Powroty.gov.pl

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012.

Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.