Powrót

Zwolnienie lekarskie wystawione za granicą

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-12-06

Zwolnienie lekarskie, wystawiane przez lekarza, jest dokumentem stwierdzającym czasową niezdolność do pracy pracownika. Po spełnieniu warunku ubezpieczenia chorobowego uprawnia także do otrzymania zasiłku chorobowego. Podpowiadamy, co w sytuacji, gdy zwolnienie wystawi lekarz za granicą? Jakich formalności należy dopełnić?

Pracownik, który z powodu choroby jest niezdolny do pracy dostaje zwolnienie lekarskie. Trafia ono do pracodawcy, który wie przez jaki okres nie będzie pracownika i że jest to nieobecność usprawiedliwiona. Za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim, popularnie nazywanym L4 (z powodu dawnego oznaczenia formularza), pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy – najczęściej w wysokości 80% wynagrodzenia za pracę. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku zasiłku chorobowego wypłacanego na podstawie zwolnienia lekarskiego wystawionego za granicą.

Aby otrzymać zasiłek chorobowy na podstawie takiego zwolnienia należy złożyć przetłumaczone na język polski zaświadczenie (zwolnienie) zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza. Tłumaczenia powinien dokonać tłumacz przysięgły.  

Zgodnie z informacjami podanymi przez ZUS, zaświadczenie musi zawierać:

  • nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, datę wystawienia i podpis;
  • początkową i końcową datę niezdolności do pracy.

Zwolnienie lekarskie nie musi być przetłumaczone na język polski, jeśli jest wystawione na terytorium i w językach urzędowych państw:

  • członkowskich Unii Europejskiej,
  • członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

 

Choroba w czasie urlopu

Kodeks pracy w art. 166 stanowi, że część urlopu niewykorzystaną z powodu: czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odbywania ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego albo pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, przez czas do 3 miesięcy, urlopu macierzyńskiego pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

Tak więc osoba, która udokumentuje swoją niezdolność do pracy w czasie urlopu, np. z powodu choroby, może liczyć na to, że pracodawca udzieli mu dni wolnych w innym czasie. W takim przypadku dojdzie także do korekty wynagrodzenia, ponieważ wynagrodzenie za urlop jest płatne w 100%, a chorobowe – najczęściej – w 80%. 

W przypadku choroby w trakcie urlopu ważne jest miejsce (Polska czy inny kraj), w którym wypoczywa pracownik. Jeżeli spędza urlop w Polsce, zwolnienie lekarskie automatycznie trafia do pracodawcy.   

Sytuacja wygląda inaczej, gdy pracownik w czasie urlopu zachoruje lub trafi do szpitala za granicą. W takim przypadku powinien zadbać o to, aby lekarz po wizycie lub przed wyjściem ze szpitala wystawił mu zwolnienie lekarskie. Wypis ze szpitala może być niewystarczający, chyba że zawiera informacje o zwolnieniu. Po powrocie do Polski raczej nie będzie możliwości uzyskania zwolnienia z zagranicy.

Zwolnienie takie może okazać się bardzo przydatne, gdy czas jego trwania przekroczy okres urlopu, a pracownik nie stawi się w pracy. Brak zwolnienia sprawi, że za okres między zakończeniem urlopu a powrotem do pracy pracownik nie otrzyma wynagrodzenia. Ponadto będzie musiał usprawiedliwić nieobecność, przedstawiając np. dokumentację medyczną. Dlatego warto dopilnować tego, by lekarz wystawił zwolnienie. Ono załatwi sprawę.

 

Wojciech Napora, Powroty.gov.pl

 

Źródło:

  • ZUS (www.zus.pl)

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.