Przeprowadzka Przeprowadzka

Powrót

Jak mogę udokumentować własność zgłoszonego mienia?

Z tego co słyszałem mienie przesiedleńcze należy odebrać w Urzędzie Celnym osobiście, legitymując się dowodem osobistym. Niestety nie posiadam dowodu osobistego. Czy paszport jest wystarczającym dokumentem do odbioru mienia przesiedleńczego?

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-09-11

W przepisach prawa celnego nie został określony katalog dokumentów, które powinny być przedłożone w celu zastosowania zwolnienia celnego. Tym samym osoba zainteresowana może przedłożyć organom celnym wszelkie dostępne dowody na potwierdzenie spełnienia wymogów do zastosowania zwolnienia celnego w odniesieniu do rzeczy przywożonych w ramach swojego mienia przesiedlenia

Należy przy tym podkreślić, iż obowiązujące w tym zakresie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych nie uzależniają stosowania zwolnienia z należności celnych przywozowych tzw. mienia przesiedlania od posiadania prawa własności przywożonych rzeczy, lecz warunkiem jest ich posiadanie i używanie przez okres co najmniej 6 miesięcy w miejscu, z którego przenoszą miejsce zamieszkania.

Przykładowo, aby udowodnić używanie przywożonych towarów (z wyłączeniem towarów przeznaczonych do konsumpcji) przez okres co najmniej sześciu miesięcy przed datą, w której osoba zainteresowana przestała zamieszkiwać w państwie trzecim, osoba ta może przedłożyć organowi celnemu faktury zakupu przywożonych towarów lub inne dokumenty świadczące o posiadaniu i używaniu przez nią tych towarów (w tym też rachunki za naprawę, konserwację, itp.) Chodzi w tym przypadku o wykonywanie skutecznego i rzeczywistego władztwa nad rzeczą.

Katalog możliwych dowodów potwierdzających tę okoliczność jest otwarty, gdyż przepisy o zwolnieniach celnych nie precyzują jakie dowody powinny być przez organ celny uznawane, a jakie nie. Zatem, zgodnie z ogólną zasadą, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

W odniesieniu do pojazdów samochodowych przeważnie wymaganym dokumentem jest dowód rejestracyjny wystawiony na nazwisko osoby zmieniającej swoje miejsce zamieszkania minimum sześć miesięcy przed przesiedleniem się. Jednakże, jeżeli osoba zainteresowana wykonuje przez okres co najmniej sześciu miesięcy przed datą, w której przestała zamieszkiwać w państwie trzecim władztwo skuteczne i rzeczywiste nad pojazdem np. używanym jednocześnie w celach zawodowych i prywatnych, to pojazd ten może być uważany za składnik jej mienia osobistego. Tym samym osoba zainteresowana może przedstawić organowi celnemu dokumenty potwierdzające fakt używania tego pojazdu w wymaganym okresie zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych.

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.