Powrót

Jak działać, w przypadku gdy pracodawca w Niemczech nie wypłaca należnego wynagrodzenia?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-05-30

Nie otrzymałeś wynagrodzenia lub masz problem z jego regularną wypłatą? Nie czekaj, działaj!

Po pierwsze - zabezpiecz się! Pamiętaj, że jeszcze przed rozpoczęciem zatrudnienia, powinieneś dokładnie zapoznać się z warunkami umowy o pracę, która w Republice Federalnej Niemiec powinna co do zasady mieć formę pisemną (chociaż nie jest to jedyna forma umowy). Poza warunkami współpracy, czasem trwania stosunku pracy, ustaleniami finansowymi czy też informacjami nt. okresu wypowiedzenia, stanowi ona podstawę do roszczeń w przypadku potencjalnych sporów z nieuczciwym pracodawcą.

 

Po drugie – reaguj na nieprawidłowości! W Niemczech dochodzenie zaległego wynagrodzenia odbywa się na pisemne upomnienie się o nie u pracodawcy, tj. zanim zajdzie konieczność dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, należy zwrócić się do pracodawcy na piśmie z żądaniem uregulowania należnego wynagrodzenia.

Kiedy to zrobić? Najlepiej jak najszybciej, tj. od razu po zaistnieniu uchybień w warunkach zatrudnienia.

Szczegóły dotyczące terminów dochodzenia roszczeń mogą być zawarte w samych umowach o pracę czy też układach zbiorowych (niem. Tarifvertrag). Warto więc się z nimi wcześniej zapoznać (niem. Terminy „Verfallfristen” oraz „Ausschlussfristen”).

Opóźnienie może mieć wpływ na wysokość wypłaconego zaległego wynagrodzenia lub oznaczać nawet jego utratę. Jeżeli okaże się, że termin upłynął warto skorzystać z porady prawnej.

 

Po trzecie – zachowaj potwierdzenie korespondencji z pracodawcą! Wyślij pracodawcy pismo z roszczeniem zapłaty danej sumy ze wskazaniem czego ona dotyczy i co się na nią składa. Najlepiej sporządzić listę przepracowanych godzin lub wykonanych zadań, wpisując miejsce, w którym dane godziny zostały wypracowane, a zadania wykonane.

Suma powinna wskazywać dokładną kwotę wraz z wyznaczeniem terminu do uregulowania należności. Pismo powinno też wskazywać dane konta bankowego, zawierać wyraźny podpis wraz z datą.

Warto również zachować dowód z poczty o nadaniu takiego pisma. Przesyłka powinna mieć formę poleconej za potwierdzeniem odbioru.

Sądy pracy w Niemczech nie uznają wezwań do zapłaty wykonywanych przez telefon, e-mail, SMS ani tych przekazywanych w formie ustnej.

 

Jeżeli pracodawca odmówi spełnienia roszczenia lub nie ustosunkuje się do żądania pracownika, wtedy pracownik musi w kolejnej fazie dochodzić roszczenia sądownie w przeciągu następnego, konkretnie ustalonego, terminu. Jeżeli pracownik nie dotrzyma jednego z tych terminów, następuje utrata danego roszczenia.

 

Gdzie uzyskać pomoc?

W wielu miastach działają poradnie dla pracowników: https://www.fair-arbeiten.eu/pl/article/175.wichtige-adressen.html, które również współpracują ze związkami zawodowymi. Można w nich zasięgnąć informacji w kwestiach związanych zarówno z prawem pracy, jak i sprawami socjalnymi. Porady są bezpłatne oraz mogą być anonimowe. Z oferty mogą korzystać także osoby, które nie są członkami związków zawodowych.

 

Źródło: EURES

Anna Gawrylik (Powroty.gov.pl)