Powrót

Irlandia - Jobseeker’s Transitional payment – czym jest ten rodzaj zasiłku i komu może być wypłacany?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-10-04

Zasiłek przejściowy dla osób poszukujących pracy to specjalne rozwiązanie w ramach programu Jobseeker’s Allowance, które ma na celu wspieranie samotnych rodziców na rynku pracy, w przypadku gdy wychowują małe dzieci i nie mogą, ze względu na obowiązki wychowawcze, podjąć pracy w pełnym wymiarze. Ma on na celu przede wszystkim umożliwienie spełnienia obowiązków opiekuńczych i wychowawczych.


JST mogą otrzymać osoby samotnie wychowujące dzieci, które nie pozostają w związku nieformalnym i które samotnie wychowują dzieci w wieku od 7 do 13 lat włącznie.

Po osiągnięciu przez dziecko 14 lat, osoba wcześniej otrzymująca JST musi spełnić kryteria uzyskania Jobseeker`s Allowance chcąc kontynuować wypłatę świadczenia.

 
Jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o wypłatę JST?

Aby otrzymać JST, należy przede wszystkim spełnić warunek stałego miejsca zamieszkania w Irlandii oraz spełnić kryterium dochodowe.
Osoba występująca z wnioskiem nie może pozostawać w związku nieformalnym.

 

Obowiązki osoby otrzymującej JST

Osoba, której ten rodzaj świadczenia został przyznany ma obowiązek uczestnictwa w formach wsparcia oferowanych przez doradców w Department of Social Protection (kursy, szkolenia, programy wsparcia zatrudnienia).
 
Ma to na celu przede wszystkim przygotowanie do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze. Odmowa udziału w oferowanych formach wsparcia może skutkować odmową wypłaty świadczenia bądź jego wypłatą w mniejszej wysokości.

 
Wysokość świadczenia

Co do zasady, kwota wypłacanego wsparcia zależy od osiąganych w danym tygodniu przychodów.
 

Maksymalna wysokość JST wynosi 241 EUR wraz z dodatkiem na kwalifikujące się dziecko poniżej 12. roku życia.

W przypadku gdy przychód samotnego rodzica zmniejszy się, np. w sytuacji wstrzymania lub obniżenia świadczenia alimentacyjnego przez drugiego rodzica, istnieje możliwość otrzymania dodatkowej, zwiększonej kwoty JST.
 
Okres otrzymywania podwyższonej kwoty w związku ze wspomnianymi okolicznościami wynosi 12 tygodni. Po tym czasie sytuacja danej osoby jest na nowo weryfikowana i sprawdzana pod względem formalnym.


W przypadku otrzymywania alimentów, środki te również są uwzględniane w wyliczeniu kwoty świadczenia JST. Jeżeli osoba samotnie wychowująca dziecko ponosi koszty kredytów czy też opłat związanych z czynszem (do kwoty maksymalnie 95,23 euro tygodniowo), są one odliczane od przysługującej kwoty alimentów, a połowa z otrzymanego wyniku stanowi przychód brany pod uwagę przy wyliczaniu JST.

 

O świadczenie należy wystąpić wypełniając formularz JST1.


Formularz wniosku można również otrzymać w swoim urzędzie pracy lub w lokalnym ośrodku pomocy społecznej.
 
 

 

Anna Gawrylik, Powroty.gov.pl

 

Źródło:


Citizens Information

 
Gov.ie

 

 

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.