Formalności przed powrotem Formalności przed powrotem

Powrót

Ile razy można ubiegać się o transfer zasiłku dla bezrobotnych?

Czy transfer zasiłku dla bezrobotnych można zrobić kilka razy? Mój mąż już jeden transfer zrobił z Norwegii do Polski w ubiegłym roku a zasiłek ma przyznany na 2 lata. Czy zatem jeśli teraz podejmie pracę i gdy zostanie zwolniony może ponownie ubiegać się o transfer?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020

Obecnie możliwe jest skorzystanie z prawa do transferu zasiłku dla bezrobotnych więcej niż jeden raz pomiędzy dwoma okresami zatrudnienia.

W związku z powyższym, jeżeli okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych przyznanego np. w Norwegii, nie został przerwany z powodu podjęcia zatrudnienia, a w okresie jego pobierania skorzystano już raz z prawa transferu świadczeń, istnieje możliwość ubiegania się o transfer kolejny raz do dowolnego kraju UE/EOG pod warunkiem, że łączny okres transferu nie przekroczy sześciu miesięcy i  instytucja przyznająca zasiłek wyrazi na to zgodę.

Wnioskować o transfer zasiłku dla bezrobotnych można w okresie pomiędzy dwoma okresami zatrudniania. Okres na jaki zasiłek został przyznany nie ma znaczenia. Oznacza to, że jeżeli po ustaniu zatrudnienia został przyznany zasiłek, w tym przypadku przez instytucję w Norwegii a w trakcie pobierania zasiłku osoba bezrobotna skorzystała z prawa transferu świadczeń, następnie ponownie podjęła zatrudnienie, to po jego utracie, może ubiegać się o prawo do transferu, pod warunkiem, że zostanie przyznane ponownie prawo do zasiłku.

Istotne jest tutaj, że po utracie kolejnego zatrudnienia, ponownie zostanie przyznany zasiłek przez instytucję w Norwegii, a o zasiłek w Norwegii ubiegać się można wyłącznie gdy ostatnie zatrudnienie będzie miało miejsce na terenie Norwegii, ponieważ co do zasady, prawo do zasiłku przyznaje instytucja ostatniego zatrudnienia. Gdyby pobieranie "norweskiego" zasiłku zostało przerwane z powodu podjęcia zatrudnienia w innym niż Norwegia kraju członkowskim np. w Polsce, wówczas o prawo do zasiłku w Norwegii już ubiegać się nie można. Krajem właściwym do przyznania prawa do zasiłku w takiej sytuacji będzie Polska. Prawo do zasiłku wówczas zostanie przyznane zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce a nie zgodnie z przepisami prawa norweskiego, co dotyczy również wysokości świadczeń i okresu ich przysługiwania. Przyznany zasiłek w Polsce jak najbardziej będzie można również transferować do innego kraju członkowskiego, w celu poszukiwania pracy.

Reasumując - o prawo do transferu zasiłku można ubiegać się po każdym zakończonym okresie zatrudnienia, pod warunkiem, ze zostanie przyznany zasiłek dla bezrobotnych. Zasiłek dla bezrobotnych przyznaje instytucja kraju ostatniego zatrudnienia.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.