Powrót

Formularz U1

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-02-28

Chcesz ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w państwie UE/EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii? A może wróciłeś z emigracji do Polski i chciałbyś zarejestrować się w urzędzie pracy? Niezbędnym dokumentem potwierdzającym okresy zatrudniania, ubezpieczenia i pracy na własny rachunek za granicą jest formularz U1.

Jeśli chciałbyś ubiegać się o świadczenia dla bezrobotnych w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, a Twoim ostatnim miejscem pracy była Polska, powinieneś uzyskać formularz U1 w RP. W tym celu udaj się do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce Twojego ostatniego zamieszkania w Polsce. Następnie złóż wniosek o wydanie formularza U1 za okres pracy w RP. W tym dokumencie WUP uwzględni wszystkie Twoje okresy zatrudnienia, ubezpieczenia i pracy na własny rachunek. Za granicą, w kraju, w którym będziesz ubiegać się o świadczenie, przedstaw dokument U1 służbom zatrudnienia lub funduszowi ubezpieczeniowemu. Do wniosku dołącz świadectwa pracy potwierdzające Twoje zatrudnienie na całym etacie lub w przypadku zatrudnienia na mniej niż cały etat –  zaświadczenie o miesięcznych uzyskiwanych dochodach brutto, informację o odprowadzaniu składek na Fundusz Pracy, zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, zaświadczenie o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, zaświadczenie o składkach odprowadzanych na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub pracy wykonywanej na podstawie umowy cywilnoprawnej. WUP może również wymagać przedstawienia średniej miesięcznej kwoty brutto zarobków osiąganych u ostatniego pracodawcy. Informacja ta nie jest obowiązkowa, jednak w niektórych krajach UE/EOG i Szwajcarii wysokość świadczeń dla bezrobotnych ustalana jest na podstawie wysokości ostatnio osiąganych dochodów. WUP sporządzi dokument w dwóch jednakowych egzemplarzach. Jeśli nie będziesz mógł go odebrać osobiście, formularz U1 zostanie wysyłany na Twój adres wskazany we wniosku za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w terminie 7 dni.

 

Przyjazd do Polski z innego państwa członkowskiego

Jeśli planujesz powrót do Polski i tu chcesz ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, pamiętaj o zabraniu ze sobą formularza U1 z kraju ostatniego zatrudnienia. Wydaje je właściwa instytucja ds. zatrudnienia. Potwierdzi ona Twoje okresy zatrudnienia, ubezpieczenia czy pracy na własny rachunek za granicą. Gdy będziesz występował o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce, przedstaw go w powiatowym urzędzie pracy, w którym będziesz się rejestrować jako osoba bezrobotna. Jeżeli będziesz posiadał dokument PD U1 w momencie rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, przyspieszy to procedurę ustalenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

W przypadku braku dokumentu U1 z zagranicy, będziesz musiał złożyć wniosek dotyczący ubiegania się przez wojewódzki urząd pracy o dokument potwierdzający zatrudnienie, ubezpieczenie czy pracę na własny rachunek w krajach UE/EOG, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, niezbędny do ustalenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych na zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Do wniosku dołącz kserokopie dokumentów świadczących o zatrudnieniu za granicą (odpowiedniki świadectw pracy). Wniosek możesz też złożyć w powiatowym urzędzie pracy (PUP), w którym zarejestrujesz się jako osoba bezrobotna – PUP przekaże go następnie do wojewódzkiego urzędu pracy. WUP wyśle dokumenty do właściwej instytucji zagranicznej. W praktyce, procedura potwierdzenia okresów zatrudnienia przez instytucję zagraniczną może trwać wiele miesięcy.

 

Justyna Krasowska, Powroty.gov.pl