Powrót

eWUŚ wyświetla Cię na czerwono i nie potwierdza prawa do świadczeń? Sprawdź co możesz zrobić

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-05-09

eWUŚ, czyli Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

System eWUŚ jest aktualizowany codziennie, m.in. na podstawie danych pochodzących z ZUS czy KRUS. Weryfikacja ubezpieczonych w systemie pozwala określić ich status. Są dwa: zielony oraz czerwony.

 

Status zielony - oznacza, że system potwierdza w danym dniu prawo pacjenta do świadczeń finansowanych przez NFZ.

 

Status czerwony - oznacza, że system nie potwierdza w danym dniu prawa pacjenta do świadczeń finansowanych przez NFZ. Nie oznacza to jednak, że dana osoba nie jest ubezpieczona, a to, że eWUŚ, jako system, nie potwierdza jej prawa do ubezpieczenia.

 

Status, który nie potwierdza prawa do ubezpieczenia w systemie zwykle dotyczy:

  • osób pobierających zasiłek chorobowy lub wypadkowy (oraz członków ich rodzin) po ustaniu zatrudnienia;
  • osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty (oraz członków ich rodzin);
  • kobiet w okresie ciąży, porodu lub połogu, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym;
  • osób, które po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia zachowały prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w związku z ukończeniem szkoły ponadpodstawowej lub wyższej.

 

Co można zrobić, w sytuacji gdy system nie potwierdza naszego prawa do ubezpieczenia?

 

  1. Osoby, wobec których system nie potwierdza prawa do świadczeń (status czerwony), mogą okazać jeden z nadal obowiązujących papierowych dokumentów. Ich wykaz znajduje się tutaj.
  2. Jeżeli mamy pewność co do objęcia ubezpieczeniem, możemy złożyć pisemne oświadczenie o tym, że jesteśmy ubezpieczeni. To wystarczy, aby zostać przyjętym przez lekarza w ramach ubezpieczenia. Wzór oświadczenia można znaleźć na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, a przykład jego uzupełnienia m.in. na stronie Ministerstwa Zdrowia.
  3. Sprawę można również wyjaśnić kontaktując się bezpośrednio z Wojewódzkim Oddziałem NFZ właściwym na miejsce stałego zamieszkania, potwierdzając wcześniej objęcie ubezpieczeniem przez pracodawcę. Przynależność do konkretnego oddziału zależy od miejsca zamieszkania i zgłoszenia. Czasowa zmiana miejsca pobytu nie pociąga za sobą konieczności zmiany oddziału Funduszu. Jeżeli jednak osoba zmienia miejsce zamieszkania na stałe, powinna powiadomić o tym płatnika składki, który dokona stosownej zmiany.

 

Wykaz wojewódzkich oddziałów NFZ znajduje się tu.

 

Stan nagły, a brak oświadczenia

 

W stanach nagłych lub w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia, świadczenie opieki zdrowotnej zostaje udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń.

W takim przypadku osoba, której udzielono świadczenia, jest obowiązana do przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń albo złożenia oświadczenia:

  • w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej,
  • w terminie 7 dni od dnia zakończenia leczenia w oddziale szpitalnym,

pod rygorem obciążenia tej osoby kosztami udzielonych jej świadczeń (art. 50 ust. 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

 

Jeżeli nie jesteśmy pewni co do pracodawcy, na rzecz którego świadczymy pracę oraz tego, czy opłaca za nas należne składki można zwrócić się do ZUS z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Wzór wniosku znajduje się bezpośrednio na stronie ZUS.

 

Anna Gawrylik (Powroty.gov.pl)

 

Źródło:

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/co-zrobic-gdy-ewus-wyswietli-nas-na-czerwono/

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 50 ust. 11): https://lexlege.pl/ustawa-o-swiadczeniach-opieki-zdrowotnej-finansowanych-ze-srodkow-publicznych/art-50/