Powrót

Edukacja domowa w Polsce

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-08-18

Edukacja domowa jest zgodnym z prawem i obowiązującymi regulacjami rodzajem spełniania obowiązku edukacyjnego poza szkołą, w pełni zgodnym z tym samym rodzajem kształcenia stacjonarnego.

 

W edukacji domowej, podobnie jak stacjonarnej, uczeń realizuje obowiązek szkolny w oparciu o obowiązującą podstawę programową. Rolę nauczycieli przejmują jednak rodzice lub opiekunowie prawni lub inne osoby, które zostaną przez nich wskazane.

Nauczaniem w ramach edukacji domowej, na jej poszczególnych etapach, mogą być objęte dzieci oraz młodzież pomiędzy 6 a 18 rokiem życia.

 

Procedura ubiegania się o edukację domową

Chcąc skorzystać z możliwości edukacji domowej należy:

  • złożyć wniosek do Dyrekcji szkoły lub przedszkola (wniosek można złożyć w dowolnym momencie roku szkolnego lub przed jego rozpoczęciem),
  • przedłożyć oświadczenie rodziców z zapewnieniem o zagwarantowaniu odpowiednich warunków realizacji podstawy programowej kształcenia na danym etapie edukacji,
  • przedstawić pisemne zobowiązanie rodziców do udziału dziecka w rocznych egzaminach klasyfikacyjnych.

Termin rozpatrzenia wniosku to 30 dni kalendarzowych od daty złożenia dokumentów.

 

Ocena postępów w nauce

Decydując się na edukację domową należy mieć na uwadze, że nabyta wiedza jest sprawdzana i oceniana poprzez przeprowadzanie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, których harmonogram ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem oraz jego rodzicami.

Na świadectwie nie umieszcza się oceny z zachowania, ocen z muzyki, plastyki, techniki i wychowania fizycznego. 

Dziecko ma jednocześnie prawo korzystać z odbywających się w szkole zajęć dodatkowych czy też wspomagających proces edukacji.

 

Zgoda na edukację domową

Otrzymanie zgody na edukację domową nie zawsze jest możliwe.  Dyrektor szkoły może odmówić wydania takiej zgody. Od wydanej decyzji można odwołać się do kuratorium oświaty przez dyrektora, który wydał odmowę w terminie 30 dni.

 

Cofnięcie zgody na edukację domową

Zezwolenie na edukację domową może zostać cofnięte. Dzieje się tak jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpi do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych albo ich nie zda (art. 37 ust. 8 pkt 2 ustawy Prawo Oświatowe).

Zgoda może być również cofnięta na wniosek rodziców lub jeżeli zostało ono wydane z naruszeniem prawa.

 

Anna Gawrylik, Powroty.gov.pl

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910, z późn. zm.).

Ustawa z 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 762).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).