Powrót

Działalność nierejestrowa w Polsce. Czy mogą ją prowadzić cudzoziemcy?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-07-01

Działalność nierejestrowa jest doskonałą okazją do pozyskania dodatkowego źródła dochodu. Jej prowadzenie może być atrakcyjną opcją dla osób poszukujących większej elastyczności, niezależności, możliwości rozwoju osobistego, w której można wykorzystać swoje umiejętności lub pasje. Ważne jest jednak, aby zrozumieć, czym jest to zajęcie i jakie obowiązki może na nas nakładać.

Działalność nierejestrowa to drobna działalność zarobkowa, która stanowi alternatywę dla tradycyjnej formy prowadzenia firmy i może być atrakcyjna dla tych osób, które nie są pewne, czy oficjalnie założona działalność przyjmie się na rynku. Jej prowadzenie nie wymaga wpisu do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ponieważ zajmujący się nią nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów.

 

Kto może prowadzić działalność nierejestrową?

Działalność nierejestrowa to zajęcie wyłącznie dla osób fizycznych. Z tytułu jej prowadzenia nie można uzyskać przychodu w wysokości przekraczającej 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Działalność taką możemy rozpocząć pod warunkiem, że w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie wykonywaliśmy regularnej działalności gospodarczej (z wpisem do CEIDG).

Mogą zajmować się nią z pewnymi ograniczeniami niepełnoletni, bezrobotni, urzędnicy, rolnicy czy cudzoziemcy.

Co istotne, nie może ona być prowadzona w obszarze wymagającym uzyskiwania pozwoleń, koncesji, zezwoleń lub wpisu do rejestru działalności regulowanej (np. ochrona osób/mienia, usługi detektywistyczne, sprzedaż alkoholu).

 

Ważne

Nie można jej prowadzić w ramach spółki cywilnej.

 

Limit przychodów

Limit przychodu jaki można uzyskać bez konieczności oficjalnej rejestracji firmy to 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie wynosi ono 4300 zł.

Limit przychodów w ramach działalności nierejestrowej wynosi więc obecnie 3225 zł.

 

Wyjątek

W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy chcących zachować status bezrobotnego, limit przychodu, również w ramach prowadzenia działalności nierejestrowej, stanowi kwota 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 2150 zł).

 

Od momentu przekroczenia limitu, mamy obowiązek oficjalnej rejestracji firmy. Musi to nastąpić w terminie 7 dni.

 

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności nierejestrowej

Prowadząc działalność nierejestrową mamy obowiązek:

  • prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży,
  • rozliczania przychodów z działalności nierejestrowanej (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT-36 według skali podatkowej,
  • przestrzegania praw konsumentów,
  • wystawiania faktur lub rachunków na żądanie kupującego,
  • przestrzegania praw konsumenta, w tym prawa do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość i realizowania obowiązków związanych z reklamacją, zwrotem czy naprawą.

 

Cudzoziemcy i prowadzenie działalności nierejestrowej

Nie ma przepisów zakazujących lub ograniczających cudzoziemcom, którzy legalnie przebywają w Polsce, wykonywanie działalności nierejestrowanej, o ile spełnią ogólne warunki określone dla tej działalności (te same, które dotyczą Polaków). Jednak w momencie przekroczenia limitu przychodu cudzoziemiec musi posiadać tytuł pobytowy lub status, który uprawnia go do założenia w Polsce firmy: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00806

 

 

Anna Gawrylik (Powroty.gov.pl)

 

Źródło:

Biznes.gov.pl: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00115#5