Powrót

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o paszport dla małoletniego za granicą

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2019-11-14

Z dniem 19 lipca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z dnia 15 lipca 2019 r. poz. 1313). Rozporządzenie wprowadziło oddzielny wzór wniosku o wydanie przez konsula RP paszportu albo paszportu tymczasowego, odmienny niż wniosek składany do wojewody.

Składając wniosek o wydanie paszportu za granicą, należy używać tylko druków udostępnionych przez organ paszportowy, tj. konsulat Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy pamiętać, że godnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych z 13 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 z późn. zm.) wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście. Nie ma zatem możliwości złożenia wniosku drogą korespondencyjną.

Natomiast wizytę w celu złożenia wniosku należy poprzedzić zgłoszeniem poprzez stronę: www.e-konsulat.gov.pl

Kto składa wniosek dla małoletniego?

Wniosek składają rodzice wpisani do aktu urodzenia dziecka albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica zawierającą oryginał poświadczenia własnoręczności jego podpisu przez organ paszportowy w Polsce, konsula za granicą lub notariusza.

W przypadku kiedy na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona, zgoda tego rodzica na wydanie paszportu małoletniemu nie jest wymagana. W takiej sytuacji należy przedłożyć w urzędzie konsularnym orzeczenie sądu. Wymagane jest aby orzeczenie sądu zawierało aktualną informację z sądu, iż nadal obowiązuje.

W przypadku braku porozumienia między rodzicami,  co do wydania paszportu małoletniemu lub braku możliwości uzyskania zgody jednego z nich należy przedstawić orzeczenie sądu rodzinnego lub orzeczenie polskiego sądu rodzinnego zezwalające na wydanie paszportu dziecku bez zgody drugiego rodzica.

Jeśli jeden z rodziców nie żyje konieczne jest okazanie aktu zgonu.

Załączniki do wniosku

Do wniosku należy dołączyć:

1. Odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia wydany przez  Urząd Stanu Cywilnego w Polsce (oryginał) w przypadku ubiegania sie o dokument paszportowy za granicą dla małoletniego  nieposiadającego nr PESEL. Zaleca się przedkładanie aktu urodzenia również w przypadku posiadania przez dziecko nr PESEL.

W przypadku braku ustalenia ojcostwa małoletniego (zgodnie z art.42 ust. 2 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego)  –  matka samotnie wychowująca dziecko jest zobowiązana przedłożyć odpis zupełny polskiego aktu urodzenia dziecka (również w przypadku gdy dziecko posiada nr PESEL)

2. Ważne paszporty lub w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej ważne dowody osobiste rodziców dziecka.

Należy pamiętać, że tożsamości  oraz obywatelstwa nie poświadczają dokumenty, którym upłynął termin ważności, jak również fotokopie paszportów, dowodów osobistych oraz inne dokumenty, np. prawo jazdy. Rodzice nieposiadający ważnego paszportu lub dowodu osobistego nie mogą skutecznie wyrazić zgody na wydanie dokumentu paszportowego dziecku.

3. Jedna kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym, jasnym tle, odwzorowująca naturalny kolor skóry, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice oraz twarz, od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

4. Paszport dziecka (również w przypadku upływu terminu jego ważności), jeśli dziecko posiada już paszport. Jeśli dziecko posiada tylko tymczasowy dowód osobisty, konieczne jest okazanie tego dokumentu. Jeżeli dziecko jest wpisane do paszportu rodzica (rodziców) należy paszport ten przedstawić w dniu złożenia wniosku.

5. Odpis aktu małżeństwa rodziców dziecka do wglądu, jeżeli rodzice są małżeństwem.

Obecność małoletniego powyżej 5. roku życia jest obowiązkowa w dniu składania wniosku o wydanie paszportu.

Termin oraz opłaty

Czas oczekiwania na paszport wynosi około 6 tygodni w przypadku gdy małoletni posiada nadany numer PESEL. Gdy małoletni nie posiada nadanego numeru PESEL okres oczekiwania jest dłuższy i wynosi około 8 tygodni.

Opłatę za wydanie paszportu wnosi się w dniu składania wniosku w kasie urzędu.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych utrata ważnego paszportu z winy posiadacza/opiekuna małoletniego powoduje konieczność poniesienia kosztów podwyższonej opłaty paszportowej przy składaniu wniosku odnośnie kolejnego paszportu 5-letniego. Dlatego też w przypadku utraty paszportu bez winy opiekuna małoletniego, w dniu składania wniosku o wydanie nowego paszportu, konieczne jest okazanie dokumentu potwierdzającego taki stan rzeczy.

Odbiór paszportu

Odbiór paszportu następuje osobiście przez jednego z rodziców. Rodzic w dniu odbioru paszportu dziecka okazuje swój ważny paszport, w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej ważny dowód osobisty. W przypadku gdy dziecko posiadało już paszport, przy odbiorze nowego paszportu należy okazać obecnie posiadany paszport dziecka do anulowania. Jeśli dziecko było wpisane do paszportu jednego z rodziców, konieczne jest okazanie tego dokumentu celem wykreślenia dziecka.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego, konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego.


Anna Gawrylik, Powroty.gov.pl

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. nr 143, poz. 1027 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1026).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2019 r. poz 1313).