Powrót

Paszport tymczasowy. O czym warto wiedzieć?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-07-18

Zwykle staramy się o wydanie tradycyjnego dokumentu paszportowego, ważnego 10 lat. Czym więc jest paszport tymczasowy i dlaczego taki dokument w ustawie funkcjonuje? Zapraszamy do lektury.

Paszport tymczasowy, podobnie jak tradycyjny dokument, uprawnia do przekraczania granicy, ale jak sama nazwa wskazuje ma krótszy termin ważności (do 12 miesięcy) i nie zawiera danych biometrycznych. Warto dodać, że nie wszystkie kraje go honorują podczas wjazdu na ich terytorium.

 

W jakich sytuacjach paszport tymczasowy może być wydany?

Zgodnie z ustawą o dokumentach paszportowych, paszport tymczasowy wydaje się obywatelom Polski:

 1. przebywającym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na czas oczekiwania na odbiór paszportu;
 2. od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy;
 3. w nagłych przypadkach:
 • na powrót do miejsca stałego pobytu,
 • związanych z chorobą,
 • związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
 • związanych z prowadzoną działalnością zawodową,
 • związanych z realizacją obowiązku nauki przez osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, które nie ukończyły 18. roku życia, z rozwojem ich indywidualnych umiejętności lub w razie konieczności zapewnienia tym osobom opieki w sytuacji, o której mowa w lit. d;
 1. przebywającym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którym nie nadano numeru PESEL, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli okoliczności uniemożliwiają lub znacznie utrudniają nadanie numeru PESEL, a wydanie paszportu tymczasowego jest niezbędne ze względu na ochronę istotnych praw i interesów osoby, której ma być wydany paszport tymczasowy.

Zgodnie z Ustawą Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. 2022 poz. 350) poszerzony został katalog przypadków, w których wydawany jest paszport tymczasowy. Otrzymają go dzieci wyjeżdżające za granicę:

 1. w związku z nauką lub rozwojem indywidualnych umiejętności, np. sportowych, artystycznych,
 2. dzieci rodziców, którzy wyjeżdżają służbowo za granicę i nie mogą im zapewnić opieki w kraju.
 

Warto wiedzieć

Organ paszportowy może żądać okazania dokumentów potwierdzających wystąpienie ważnych okoliczności związanych z koniecznością wnioskowania o paszport tymczasowy.

 

Gdzie złożyć wniosek i jaki jest okres oczekiwania na wydanie dokumentu?

Podobnie jak w przypadku tradycyjnych dokumentów paszportowych, wniosek o wydanie paszportu tymczasowego w czasie pobytu w Polsce składa się do dowolnego wojewody (urzędu wojewódzkiego).

Za granicą wniosek należy złożyć we właściwym miejscowo urzędzie konsularnym.

 

Jaki jest koszt i okres oczekiwania na wydanie dokumentu?

W Polsce opłata za wydanie paszportu tymczasowego wynosi 30 zł.

Za granicą koszt jest wyższy, zgodny z tabelą opłat konsularnych. Szczegółowe informacje na temat opłat znajdują się w rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych.

Okres oczekiwania na wydanie dokumentu wynosi od kilku do kilkunastu dni.

 

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku to:

 • ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty, o ile został wydany;
 • dowód uiszczenia opłaty;
 • dokument potwierdzający prawo do obniżonej opłaty albo zwolnienia z opłaty;
 • wydane przez sąd dokumenty potwierdzające uprawnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych – w przypadku wniosku składanego przez opiekuna prawnego lub kuratora;
 • odpisy zagranicznych aktów stanu cywilnego lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny – w przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 4 (osoby nieposiadające numeru PESEL);
 • fotografia osoby, której ma być wydany dokument paszportowy.

Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.

 

Dodatkowe informacje nt. wnioskowania o paszport znajdują się na stronach internetowych urzędów wojewódzkich oraz stronach polskich konsulatów.

 

Podstawa prawna:

Ustawa o dokumentach paszportowych

 

Anna Gawrylik (Powroty.gov.pl)