Formalności po powrocie Formalności po powrocie

Powrót

Czy prawo jazdy wydane przez kraj UE/EOG lub Szwajcarię jest ważne na terytorium Polski i czy trzeba je wymienić na polskie?

Czy prawo jazdy wydane przez kraj UE/EOG lub Szwajcarię jest ważne na terytorium Polski i czy trzeba je wymienić na polskie?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

Na terytorium Polski ważność zachowują prawa jazdy wydane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską oraz państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - przez okres określony w dokumencie.

Zagraniczne prawo jazdy warto jednak wymienić w Polsce, aby uniknąć dodatkowych trudności (np. związanych ze zgubieniem dokumentu, ponieważ w przypadku posiadania zagranicznego dokumentu o jego zamiennik należy wystąpić do zagranicznego urzędu, który wydał dokument). Zasady wymiany zagranicznego prawa jazdy na polskie określa ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. Ustaw z 2005 r. Nr 108 poz 908 z pózn. zm).

Zgodnie z nią, jeśli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie terminu ważności, ograniczenie ze względu na stan zdrowia lub inne, zostanie to uwzględnione w polskim prawie jazdy, wydanym na podstawie zagranicznego.

Organem właściwym do wymiany zagranicznego prawa jazdy na prawo jazdy polskie jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wymianę. Wymieniając zagraniczne prawo jazdy organ ten, na podstawie przysięgłego tłumaczenia przedłożonego dokumentu, oceni jakie polskie kategorie prawa jazdy można przyznać jako ekwiwalent uprawnień zawartych w zagranicznym prawie jazdy.

Tłumaczenia przysięgłego może dokonać osoba posiadająca uprawnienia tłumacza przysięgłego zgodnie z ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Listę tłumaczy przysięgłych prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości. Informacje na ten temat wraz z bazą tłumaczy przysięgłych są dostępne na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Więcej na temat wymiany zagranicznego prawa jazdy w Powrotniku w artykule Prawo jazdy.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.