Podatki Podatki

Powrót

Czy polski bank, w którym mam konto i tam transferuję kanadyjską emeryturę, może pobierać zaliczki na podatek dochodowy?

Czy polski bank, w którym mam konto i tam transferuję kanadyjską emeryturę, może pobierać zaliczki na podatek dochodowy? Jak będzie opodatkowana moja emerytura w Polsce?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

Zasady opodatkowania emerytury wypłacanej z Kanady osobie mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski regulują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  (dalej: ustawa) oraz polsko – kanadyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: umowa).

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Przepis ten stosuje się z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (art. 4a ustawy).

Zgodnie z ogólną zasadą, emerytury i renty pochodzące z Kanady i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce mogą być opodatkowane w Polsce (art. 18 ust. 1 umowy). Oznacza to, iż kanadyjska emerytura wypłacana osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Kanadzie. 

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania należy zastosować przewidzianą w art. 23 ust. 1 lit. a) umowy metodę unikania podwójnego opodatkowania (metoda wyłączenia z progresją). Metoda ta oznacza, iż emeryturę uzyskiwaną z Kanady wyłącza się z podstawy opodatkowania w Polsce. Jej wysokość bierze się jedynie pod uwagę przy ustalaniu stawki podatku od pozostałych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce.

Ponadto, jeżeli kanadyjska emerytura wpływa na konto podatnika w polskim banku, wówczas na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy, bank jako płatnik obowiązany jest do poboru miesięcznych zaliczek od wypłacanej emerytury.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy, zaliczki za miesiące od stycznia do grudnia ustala się w sposób określony w art. 32 ust. 1-1c, z tym że w przypadku poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje się postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej z państwem, z którego pochodzą te emerytury i renty.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.