Formalności przed - Irlandia Formalności przed - Irlandia

Powrót

Czy mogę jednocześnie pobierać zasiłek z Irlandii i skorzystać z kursu organizowanego przez urząd pracy w Polsce?

Czy mogę jednocześnie pobierać zasiłek z Irlandii i skorzystać z kursu organizowanego przez urząd pracy w Polsce?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

W trakcie transferu zasiłku dla osób bezrobotnych dana osoba posiada status poszukującej pracy w powiatowym urzędzie pracy w Polsce.

Osoby, które mogą skorzystać ze szkoleń organizowanych przez powiatowe urzędy pracy to osoby:

 1. posiadające status osoby bezrobotnej zarejestrowanej,
 2. poszukujące pracy - zgodnie z art. 43 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które:
 • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, lub
 • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji, lub
 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach, lub
 • uczestniczą w indywidualnym programie integracji bądź w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej, lub
 • żołnierze rezerwy,
 • pobierają rentę szkoleniową,
 • pobierają świadczenie szkoleniowe, lub
 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 • są cudzoziemcem posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy udzielane w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 159 ust.1, art. 160, art. 161, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 lub art. 187 ustawy o cudzoziemcach albo zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1, art. 126 ust. 1 bądź wizę wydaną w celu wykonywania pracy w Rzeczpospolitej Polskiej,
 • są pracownikami bądź wykonują inną pracę zarobkową/działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, pracują lub wykonują inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym.

Poszukujący pracy spełniający powyższe kryteria może wziąć udział w szkoleniu grupowym organizowanym przez urząd pracy, a także w szkoleniu przez siebie wskazanym, o ile jego koszt nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Należy jednak  sprawdzić w konkretnym urzędzie pracy, czy posiada środki na taką formę pomocy.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.