Rodzina Rodzina

Powrót

Co zrobić, jeśli nie jestem pewny, czy posiadam obywatelstwo polskie?

Co zrobić, jeśli nie jestem pewny, czy posiadam obywatelstwo polskie?

Ostatnia aktualizacja: 25.10.2019 r. (AG)

W pierwszej kolejności, w razie pobytu w Polsce należy złożyć do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wojewody wniosek o stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego. W razie pobytu za granicą wniosek należy złożyć we właściwym Konsulacie RP.

Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 7 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.

Zgodnie z art. 55 ustawy z 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim organem wyłącznie właściwym do stwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego przez określoną osobę jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, której postępowanie dotyczy, a w przypadku braku tej podstawy - wojewoda mazowiecki. Stwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego dokonywane jest w formie decyzji zwanej "poświadczeniem posiadania obywatelstwa polskiego" lub "poświadczeniem utraty obywatelstwa polskiego".

Decyzja ta ma charakter deklaratoryjny i jest w istocie swej oświadczeniem właściwego organu, tj. wojewody lub Konsula RP, z którego wynika, że według jego oceny stanu faktycznego i prawnego osoba zainteresowana ma lub nie ma obywatelstwo polskie (wyrok NSA z 6 grudnia 2002 r., sygn. akt V SA 922/02).

Należy również wyjaśnić, że dla ustalenia podstawy nabycia i utraty obywatelstwa polskiego miarodajne są przepisy obowiązujące w chwili zdarzenia lub czynności, na skutek, których nastąpiło nabycie lub utrata obywatelstwa z mocy prawa lub decyzji właściwego organu.

Dopiero gdy wojewoda/ Konsul RP stwierdzi, że osoba zainteresowana posiada obywatelstwo polskie będzie mogła ona wystąpić z wnioskiem o wydanie polskiego dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu). Natomiast gdy wojewoda/ Konsul RP odmówi stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego osoba ta może wystąpić do Prezydenta RP z wnioskiem o nadanie obywatelstwa polskiego.

Zgodnie z art. 18 ustawy o obywatelstwie polskim prezydent RP może nadać cudzoziemcowi, na jego wniosek, obywatelstwo polskie. 

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego zawiera:

  • dane cudzoziemca;
  • adres zamieszkania;
  • informacje o rodzicach cudzoziemca i dalszych wstępnych, jeżeli posiadali obywatelstwo polskie;
  • informacje o posiadaniu obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa innego państwa;
  • informacje o źródłach utrzymania cudzoziemca, jego osiągnięciach zawodowych, działalności politycznej i społecznej;
  • informację o znajomości przez cudzoziemca języka polskiego;
  • dane małżonka cudzoziemca;
  • informację, czy cudzoziemiec ubiegał się o nabycie obywatelstwa polskiego w przeszłości;
  • uzasadnienie.

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się, za pośrednictwem wojewody lub konsula, osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje obywatelstwo polskie lub odmawia jego nadania w formie postanowienia. Cudzoziemiec nabywa obywatelstwo polskie w dniu wydania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego.

Podstawa prawna: 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.