Powrót

Co oferują urzędy pracy

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-18

Powiatowe urzędy pracy (PUP) funkcjonują w każdym powiecie. Są one zobowiązane do udzielania pomocy osobom zarejestrowanym jako bezrobotne lub poszukujące pracy.

Osoby niezarejestrowane mogą natomiast korzystać
z ogólnodostępnych zasobów informacji posiadanych przez te urzędy. Do zasobów tych zaliczane są m.in.:

Warto wiedzieć

Osoby powracające z zagranicy mogą także – bez rejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy – korzystać z porad zawodowych czy zajęć aktywizacyjnych oferowanych przez Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, działające w ramach wojewódzkich urzędów pracy (WUP-ów).

Adresy, telefony oraz informacje o stronach internetowych powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy dostępne są na stronie internetowe psz.praca.gov.pl

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy