Powrót

Chore dziecko w Niemczech i zasiłek chorobowy (Kinderkrankengeld) – podstawowe informacje

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-11-13

Ile dni zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w związku z chorobą dziecka przysługuje pracującym rodzicom w Niemczech? Czy wszyscy pracownicy mają prawo do zasiłku za okres choroby dziecka? Jakie obowiązki ma w tym czasie pracownik i pracodawca? Odpowiadamy.

 

W Niemczech, podobnie jak w Polsce, rodzice chorych dzieci mają prawo do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na rzecz opieki nad chorym dzieckiem. W tym czasie mogą mieć prawo do otrzymania zasiłku chorobowego.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzice objęci ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym mogą ubiegać się o zasiłek chorobowy na dziecko za okres 30 dni roboczych. W przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci limit ten wynosi 60 dni roboczych na każde dziecko objęte ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym. W przypadku kilkorga dzieci każdemu z rodziców przysługuje nie więcej niż 65 dni roboczych, a w przypadku rodziców samotnie wychowujących kilkoro dzieci nie więcej niż 130 dni roboczych.

 

Zasiłek chorobowy przysługuje każdemu ustawowo ubezpieczonemu dziecku w wieku poniżej 12 lat. Nie ma ograniczenia wiekowego w przypadku dzieci niepełnosprawnych.

 
Poza chorobą dziecka świadczenie to przysługuje także w przypadku zamknięcia żłobków i szkół lub ograniczenia możliwości opieki w tego rodzaju placówkach.

 

Definicja rodzica samotnie wychowującego dziecko

Co do zasady za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się rodzica, który sprawuje wyłączną opiekę nad dzieckiem mieszkającym z nim w tym samym gospodarstwie domowym. Kasa chorych sprawdza, czy oświadczenie rodzica w tym zakresie jest wystarczające, czy konieczne jest przedstawienie dodatkowych dokumentów.

 

Jaki dokument potwierdza chorobę?

Jest to zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że opieka nad dzieckiem jest konieczna.

 

Wysokość zasiłku chorobowego z tytułu opieki nad chorym dzieckiem

Zasiłek chorobowy na dziecko stanowi zwykle 90% utraconego wynagrodzenia netto. Rodzice mogą ubiegać się o świadczenie z tytułu choroby dziecka w swojej kasie chorych.

 

Rodzaj ubezpieczenia a prawo do zasiłku

Prawo do zasiłku dotyczy wyłącznie podlegających ubezpieczeniu ustawowemu. W przypadku gdy dziecko zgłoszone jest do prywatnego ubezpieczenia rodzica – świadczenie nie przysługuje.

 

Minijob lub praca w niepełnym wymiarze czasu pracy a prawo do zasiłku chorobowego

Rodzice zatrudnieni w formie tzw. Minijob z reguły nie są objęci ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym z prawem do zasiłku chorobowego. Mają prawo do bezpłatnego urlopu, ale nie mogą otrzymać zasiłku chorobowego na dziecko.

 

Praca w niepełnym wymiarze godzin (Teilzeit) umożliwia korzystanie z dni zwolnienia na dzieci. Nie powoduje to zmniejszenia dodatkowego świadczenia rodzicielskiego. 

 

Warto wiedzieć

 

Rodzice pracujący i ubezpieczeni ustawowo mogą przenosić na siebie przysługujące im dni opieki z puli drugiego rodzica, jeżeli sami wykorzystali już wszystkie przysługujące na siebie dni opieki, a pracodawca wyrazi na to zgodę.

 

Jeżeli pracodawca kontynuuje wypłatę wynagrodzenia mimo zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, rodzic nie może wnioskować do kasy chorych o wypłatę Kinderkrankengeld.

Są to jednak sytuacje rzadkie. Pracodawcy zwykle wykluczają w umowach możliwość kontynuacji wypłaty wynagrodzenia pracownikom, którzy są zwalniani z obowiązku świadczenia pracy w związku z koniecznością sprawowania opieki nad chorym dzieckiem.

 

Wyjątek stanowią tu stażyści, którym wynagrodzenie jest wypłacane w okresie do 6 tygodni pomimo nieobecności w pracy w związku z chorobą dziecka (zgodnie z niemiecką ustawą o szkoleniu zawodowym).

 

Anna Gawrylik (Powroty.gov.pl)

 

Źródło:

 

  1. Kodeks społeczny (SGB) Księga piąta (V) - Ustawowe ubezpieczenie zdrowotne
  2. - art. 45 - Zasiłek chorobowy w przypadku choroby dziecka.
  3. https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__45.html
  4. Federalne Ministerstwo Zdrowia
  5. https://arbeitgeberverbandlueneburg.de/wp-content/uploads/2021/02/Gesamtmetall-FAQ-Kinderkrankengeld-10.02.2021.pdf