Powrót

"Mam POWER. Mam pracę" - projekt dla osób powracających do Krakowa

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-06-08

Właśnie wróciłeś z emigracji? Planujesz powrót, ale boisz się, że nie znajdziesz odpowiedniej pracy? Twoje umiejętności i kwalifikacje nie odpowiadają krajowym ofertom? Czujesz się wyobcowany? Ten projekt jest właśnie dla Ciebie.

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce od października 2020 r. realizuje projekt „Mam POWER. Mam pracę” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach PO WER na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany do 30.06.2023 r., a jego wartość to 2 973 609,10 zł.

 

Jaki jest cel projektu i kto może wziąć w nim udział?

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa, edukacja oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 300 osób w wieku 15-29 lat zamieszkujących lub pracujących bądź uczących się na terytorium subregionu miasta Kraków, w tym:

 • osób biernych i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy;
 • osób bezrobotnych zarejestrowanych/niezarejestrowanych w urzędach pracy stanowiących grupę reemigrantów(tek)/imigrantów(tek);
 • młodzieży pozostającej poza strefą zatrudnienia i edukacji (z kategorii NEET);
 • osób pracujących/uczących się, stanowiących grupę reemigrantów(tek) / imigrantów(tek);
 • osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin;
 • osób z niskimi kwalifikacjami;
 • z orzeczoną niepełnosprawnością.

Organizator zaprasza wszystkich chętnych, którzy chcą powrócić na rynek pracy lub zdobyć kwalifikacje bądź odbyć staż do udziału w projekcie.

 

 

Na jakie wsparcie można liczyć?

W ramach projektu funkcjonuje Centrum Wsparcia „Kolping” w Krakowie, gdzie uczestnicy otrzymają wszechstronną pomoc w formie:

 • 3 – miesięcznych staży zawodowych wraz ze stypendium stażowym;
 • Szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem wraz ze stypendium szkoleniowym;
 • Pośrednictwa pracy; doradztwa zawodowego, psychologicznego, wsparcia trenera zatrudnienia wspieranego;
 • Refundacji kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia;
 • Refundacji kosztów opieki nad osobami zależnymi.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Dodatkowe informacje

Związek Centralny Dzieła KOLPINGA w Polsce zapewnia równość szans i dostęp do projektu dla osób z niepełnosprawnościami.

Z projektu mogą skorzystać byli uczestnicy/-czki projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO (promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją), o ile spełniają kryteria grupy docelowej.

 

Kontakt z organizatorem projektu

Numer tel.: 12 418 77 67

Adres e-mail: awilk@kolping.pl

Facebook: https://www.facebook.com/Mam-POWER-Mam-prac%C4%99-105891314724989

Instagram: @mam_power_

www: https://mamprace.kolping.pl/

 

Źródło: https://mamprace.kolping.pl/