Назад

Zezwolenie na pobyt czasowy

Tagi: Cudzoziemiec, Wiza, Pobyt, Małżeństwo, Obywatelstwo

Zezwolenie na pobyt czasowy

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-10-15

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa należącego do EOG lub Szwajcarii, czyli obywatel tzw. kraju trzeciego, który planuje pobyt w Polsce, przez okres dłuższy niż trzy miesiące, powinien ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Przebywanie w Polsce przez okres krótszy niż trzy miesiące  wymaga  posiadania wizy lub innej formy legalizacji pobytu.

Zezwolenie na pobyt czasowy może uzyskać osoba, której zamieszkiwanie na terytorium Polski przez okres dłuższy niż trzy miesiące jest odpowiednio uzasadnione.

Zezwolenie na pobyt czasowy jest udzielane:

 • członkom rodzin obywateli RP oraz członkom rodzin cudzoziemców
 • w celu podjęcia lub kontynuacji pracy 
 • w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub cudzoziemcowi delegowanemu do Polski
 • w celu prowadzenia działalności gospodarczej
 • w celu kształcenia się na studiach
 • w celu prowadzenia badań naukowych
 • ofiarom handlu ludźmi
 • ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu
 • ze względu na inne okoliczności.

Zezwolenie na pobyt czasowy jest udzielane maksymalnie na 3 lata. Cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu, która potwierdza jego tożsamość i uprawnia wraz z dokumentem podróży do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskiwania wizy. Przywilej swobodnego podróżowania nie obejmuje jednak wszystkich krajów, a jedynie te należące do Strefy Schengen.

Decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

W celu uzasadnienia swojego pobytu cudzoziemiec powinien udokumentować, iż posiada:

 • ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu,
 • zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania.

 

Warto wiedzieć
Do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy przez małżonka obywatela polskiego nie jest wymagane posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodów, ubezpieczenia zdrowotnego oraz tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.

 

Warto wiedzieć

Wniosek należy złożyć osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Jeżeli wniosek złoży osoba trzecia, wojewoda wezwie go do osobistego stawiennictwa. Jeżeli cudzoziemiec nie stawi się osobiście, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Od cudzoziemca ubiegającego się o zezwolenie na pobyt czasowy są pobierane odciski linii papilarnych w celu zamieszczenia ich na karcie pobytu.


Wniosek taki składa się na specjalnym formularzu. Cudzoziemiec ma obowiązek odpowiednio uzasadnić swój wniosek oraz przedstawić ważny dokument podróży, w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający jego tożsamość.

Do wniosku należy dołączyć:

 • fotografie osób objętych wnioskiem,
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i jego uzasadnienia,
 • tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (nie dotyczy małżonków obywateli polskich),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Kompletna lista dokumentów, jakie należy przedstawić w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony różni się w poszczególnych województwach.  

Małżonek obywatela polskiego, który uzyskał zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z zawarciem związku małżeńskiego, nie potrzebuje zezwolenia na pracę w Polsce.

Warto wiedzieć
Przebywanie w Polsce przez okres co najmniej dwóch lat na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy jest jednym z warunków ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały w Polsce, o którym piszemy więcej w artykule „Zezwolenie na pobyt stały”.

 


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?