Back

Zezwolenie na pobyt stały

Tagi: Cudzoziemiec, Małżeństwo, Pobyt, Obywatelstwo

Zezwolenie na pobyt stały

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-10-21

Małżonek obywatela polskiego, niebędący obywatelem jednego z państw EOG lub Szwajcarii, czyli obywatel tzw. kraju trzeciego, może się starać o zezwolenie na pobyt stały.

Wyróżniamy dwa rodzaje zezwoleń na pobyt na czas nieoznaczony:

 • zezwolenie na pobyt stały
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Zezwolenie na pobyt stały jest udzielane cudzoziemcowi, który:

1) jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE pozostającym pod jego władzą rodzicielską:
- urodzonym po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
- urodzonym w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi
2) jest dzieckiem obywatela polskiego pozostającym pod jego władzą rodzicielską
3) jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe
4) pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały, i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych
5) jest ofiarą handlu ludźmi i:
- przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 1 rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi,
- współpracował z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego,
- ma uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia, potwierdzone przez prokuratora prowadzącego postępowanie w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego
6) bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych
7) bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 351 pkt 1 lub 3 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
8) udzielono mu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azylu
9) posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

Natomiast zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE przysługuje cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku i spełnia łącznie następujące warunki::

 • posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu oraz
 • posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemiec może złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE tylko wtedy, gdy przebywa na terytorium Polski legalnie.

Wniosek o udzielenie tych zezwoleń składa się na odpowiednim formularzu do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu. Dodatkowo należy wniosek uzasadnić, przedstawić ważny dokument podróży oraz dołączyć:

 • fotografie osób objętych wnioskiem,
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych
  we wniosku i jego uzasadnienia,
 • tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Kompletna lista dokumentów, jakie należy przedstawić w postępowaniu o udzielenie zezwolenia dostępna jest w urzędzie wojewódzkim.
  

Information in English
Residence permit for an indefinite period


Najczęściej zadawane pytania

Formularze

Więcej informacji

Czat z ekspertem

Podstawa prawna


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?