Powrót

Rejestracja w Polsce dziecka urodzonego za granicą

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-25

Dziecko urodzone poza granicami Polski można zarejestrować w polskim urzędzie stanu cywilnego.

Rejestracja dziecka w urzędzie stanu cywilnego może nastąpić przez:

  • przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego urodzenie do rejestru stanu cywilnego (transkrypcja);
  • odtworzenie zagranicznego aktu urodzenia - gdy nie jest możliwe uzyskanie zagranicznego odpisu dokumentu stanu cywilnego lub wiąże się  to z poważnymi trudnościami;
  • zarejestrowanie urodzenia, jeżeli nie zostało ono zarejestrowane za granicą.

Wniosek o rejestrację należy złożyć bezpośrednio do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w kraju lub za pośrednictwem polskiego konsula. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula, jeżeli rejestracja następuje w trybie przeniesienia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego, lub
  • zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie, wydany przez właściwy podmiot zagraniczny wraz z jego tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula, jeżeli rejestracja następuje w trybie odtworzenia lub rejestracji urodzenia niezarejestrowanego za granicą;
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej  w przypadku odtworzenia i rejestracji zdarzenia niezarejestrowanego za granicą lub opłaty konsularnej, w przypadku składania wniosku za pośrednictwem konsula.

Wniosek może złożyć jeden z rodziców dziecka lub jego przedstawiciel ustawowy, jak też inna osoba która wykaże interes prawny w rejestracji urodzenia.

Warto wiedzieć

Jeżeli w zagranicznym odpisie aktu stanu cywilnego brakuje niektórych danych wymaganych przez prawo polskie (np. nazwiska rodowego rodziców) lub jeśli zagraniczny akt stanu cywilnego zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w innych aktach stanu cywilnego (np. aktach stanu cywilnego rodziców dziecka) czy oczywiste omyłki pisarskie, kierownik urzędu stanu cywilnego może dokonać ich sprostowania lub uzupełnienia. W przypadku, jeżeli poprawne zapisy danych wynikają z zagranicznego aktu stanu cywilnego, należy go dołączyć do wniosku

Należy również pamiętać, iż istnieje możliwość otrzymywania za granicą świadczeń społecznych z tytułu urodzenia dziecka (w Polsce jest to tzw. becikowe).

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej