Back

Podróżowanie z małżonkiem/partnerem cudzoziemcem

Tagi: Obywatelstwo, Cudzoziemiec, Małżeństwo, Wiza, Rodzina, Paszport

Podróżowanie z małżonkiem/partnerem cudzoziemcem

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-10-02

Jeżeli małżonek lub partner jest obywatelem tzw. kraju trzeciego (czyli nienależącego do UE, EOG lub Szwajcarii), wjeżdżając do Polski, musi mieć paszport (dokument podróży)i wizę (jeżeli jest wymagana).

Lista państw, których obywatele są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy, jest dostępna tutaj.

Po wejściu Polski do strefy Schengen cudzoziemiec może podróżować i przebywać na terytorium obszaru Schengen (także na terytorium Polski) bez konieczności posiadania wizy Schengen (symbol C) na podstawie zezwolenia pobytowego wydanego przez jedno z państw obszaru Schengen lub na podstawie wizy krajowej (symbol D) wydanej przez jedno z państw obszaru Schengen przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy w okresie 6-miesięcznym.

Jednocześnie muszą zostać spełnione ogólne warunki wjazdu i pobytu na terytorium obszaru Schengen, tj. cudzoziemiec:

  • posiada ważny dokument podróży,
  • potrafi uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu,
  • posiada wystarczające środki utrzymania lub ma możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem,
  • nie jest uważany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec niego na tej podstawie wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.

Jeżeli małżonek lub partner jest obywatelem państwa należącego do UE, EOG lub Szwajcarii, może wjechać do Polski na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo.

Warto wiedzieć
Po upływie trzech miesięcy obywatel UE, EOG lub Szwajcarii przebywający w Polsce ma obowiązek zarejestrować swój pobyt. Cudzoziemiec z tzw. kraju trzeciego, zamierzający przebywać w Polsce przez okres dłuższy niż trzy miesiące, powinien ubiegać się o wydanie wizy pobytowej krajowej lub o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

Wizy wydaje lub odmawia ich wydania konsul. Wizy pobytowe wydaje się jako wizy Schengen lub krajowe.

Wiza pobytowa Schengen (symbol C) uprawnia do wjazdu i nieprzerwanego pobytu (bądź kilku pobytów) na terytorium państw obszaru Schengen. Maksymalny okres pobytu w ramach jednej wizy nie może przekroczyć trzech miesięcy (licząc wszystkie pobyty) w okresie sześciu miesięcy od dnia pierwszego wjazdu.

Warto wiedzieć
Strefa Schengen obejmuje następujące kraje: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Liechtenstein, Łotwa, Malta, Niemcy, Niderlandy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy.

Wiza krajowa (symbol D) uprawnia do wjazdu i nieprzerwanego pobytu (bądź kilku pobytów) tylko na terytorium Polski, przez okres nieprzekraczający łącznie roku. Posiadacze wiz krajowych mogą również poruszać się po terytorium państw Schengen do trzech miesięcy w okresie sześciu miesięcy.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?