Powrót

Założenie firmy w Polsce

Założenie jednoosobowej firmy w Polsce

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-23

Działalność gospodarczą rozpoczynamy od bezpłatnej rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki.

Nie wymaga rejestracji drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, których przychód nie przekroczy w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Wniosek składa się na specjalnym formularzu, który jest dostępny na stronie internetowej.

Ważne

W ramach procedury rejestracyjnej automatycznie powiadamiana jest Państwowa Inspekcja Pracy oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

Warto postarać się o pieczątkę firmową, co ułatwia i przyspiesza wypełnianie wielu dokumentów, na większości urzędowych druków znajduje się pole na nią przeznaczone. Można także jej używać na umowach i przy fakturach.

Dokonywanie  lub  przyjmowanie  płatności  związanych  z  wykonywaną działalnością gospodarczą musi nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł.

Warto wiedzieć

Jeśli zdecydujemy się na prowadzenie działalności w formie spółki osobowej albo kapitałowej, rejestracji dokonujemy w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki. W sądach są dostępne odpowiednie ku temu formularze.

Osoby, które planują założyć  działalność gospodarczą, powinny określić, czym będzie się zajmować ich firma. W związku z tym należy wybrać odpowiednie kody z Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007, które są dostępne na stronie GUS lub skorzystać z Wyszukiwarki kodów PKD na stronie EUGO.

Więcej informacji na temat zakładania firmy znajdziecie Państwo na stronie biznes.gov.pl.